Preambuła

Wszystkim działaniom podjętym przez pracowników Przedszkola nr 12 „Bajkowej Przygody” przyświeca troska o bezpieczeństwo  i ochronę dobra dziecka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego potrzeby.

Każde działanie pracowników oparte jest na obowiązującym prawie i wewnętrznych przepisach przedszkola.

 

Rozdział I

Objaśnienie terminów

 1. Przez pracownika przedszkola rozumie się każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
 2. Przez dziecko rozumie się każdą osobę do ukończenia 18 roku życia.
 3. Przez opiekuna dziecka rozumie się osobę uprawioną do reprezentowania dziecka.
 4. Jako dane osobowe rozumie się wszystkie informacje dotyczące dziecka uczęszczającego do przedszkola.
 5. Przez krzywdzenie dziecka rozumie się popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika przedszkola.

 

Rozdział II

Zasady ochrony danych osobowych

 

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Każde dziecko ma prawo do ochrony jego danych osobowych.
 3. Dane osobowe dziecka są przetwarzane, zgodnie z zadaniami wynikającymi  z ustawy o systemie oświaty i funkcjami statutowymi Przedszkola.
 4. Dane osobowe dzieci wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem do którego zostały udostępnione.
 5. Opiekunom dzieci przysługuje wgląd do danych osobowych dziecka z możliwością ich zmiany.
 6. Przedszkole zapewnia środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed wglądem  osób nieupoważnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 7. Pieczę nad dokumentami zawierającymi dane osobowe dzieci sprawuje Dyrektor Przedszkola.
 8. Do przetwarzania danych dzieci dopuszczane są tylko osoby uprawnione przez Dyrektora Przedszkola.
 9. Dane dziecka są wyłącznie udostępniane osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 10. Osoby dopuszczone do przetwarzania danych zobowiązane są do zachowania
  w tajemnicy tych danych.
 11. Pracownik instytucji może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikacje dziecka.
 12. Pracownicy przedszkola nie udostępniają przedstawicielom mediów informacji
  o dzieciach i ich opiekunach.
 13. Pracownicy nie kontaktują przedstawicieli mediów z dziećmi.
 14. W uzasadnionych sytuacjach pracownik może skontaktować się z opiekunami dziecka i zapytać o zgodę na podanie danych kontaktowych osobom zainteresowanym.

 

Rozdział III

Zasady ochrony wizerunku dziecka.

 

 1. Przedszkole zobowiązuje się do chronienia wizerunku dziecka.
 2. Upublicznienie wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody opiekuna.
 3. Opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka na stronach internetowych przedszkola. i wykorzystywanie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych przedszkola.(załącznik nr 1)
 4. Zdjęcia z wizerunkiem dziecka używane są w przedszkolu jedynie w celu kształtowania lepszej orientacji oraz samodzielności dziecka i występują
  w następujących miejscach: salach przedszkolnych, łazience, szatni.
 5. Pracownik przedszkola nie może umożliwić przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka na terenie instytucji bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.
 6. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

Rozdział IV

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

 1. Każdy zgłoszony przypadek krzywdzenia dziecka jest monitorowany.
 2. W przypadku uzyskania informacji o krzywdzeniu dziecka pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania jej wychowawcy (wychowawcom) dziecka, psychologowi lub dyrektorowi palcówki.
 3. W przypadku gdy osoba krzywdzącą jest pracownik przedszkola, zostaje sporządzona notatka służbowa i przekazana bezpośrednio do Dyrektora przedszkola.
 4. Dyrektor powołuje zespół interwencyjny, którego zadaniem jest określenie sytuacji dziecka i stworzenie planu pomocy.
 5. Plan pomocy powinien zawierać:
 1. Działanie przedszkola w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa  (w tym również zgłoszenia podejrzenia do odpowiedniej instytucji, a w przypadku pracownika przedszkola upomnienie lub zawieszenie w czynnościach służbowych)
 2. Wsparcie, jakie zaoferuje przedszkole dziecku.
 1. Dyrektor przedszkola wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie jest podejrzewane i informuje ich o podejrzeniach.
 2. Rodzicom przedstawiany jest plan pomocy dziecku.
 3. W przypadkach bardziej skomplikowanych Dyrektor informuje rodziców o obowiązku zgłoszenia  podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji.
 4. Po poinformowaniu rodziców Dyrektor przedszkola składa zawiadomienie
  o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/ policji lub wniosek o wygląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodziny i Nieletnich.
 5. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji (załącznik nr 2)
 6. Kartę załącza się do karty obserwacji dziecka.

 

 

Rozdział V

Procedura postępowania w trakcie wydawania dziecka z przedszkola

 1. Dziecko powinno być odbierane z przedszkola przez rodziców/ prawnych opiekunów lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Osobom bez pisemnego upoważnienia złożonego osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka,  lub osobom nietrzeźwym,  dziecko nie będzie wydawane.
 3. Powtarzający się fakt próby odebrania dziecka przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym będzie w konsekwencji zgłoszony do OPS w celu zainteresowania się  sytuacją rodzinną dziecka.
 4. Każdorazowa próba odebrania dziecka z przedszkola przez nietrzeźwego rodzica/prawnego opiekuna dziecka  musi być zgłoszona do Dyrektora przedszkola.
 5. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godziny zamknięcia przedszkola lub próby odebrania przez osobę w stanie nietrzeźwym, nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów lub inną upoważnioną osobę 
  o zaistniałym fakcie i oczekuje z dzieckiem na jej przybycie..
 6. W przypadku wyczerpania wszelkich możliwości skontaktowania się z  osobami uprawnionymi do odbierania dziecka, lub odmowie  odebrania  dziecka, nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem.  Następnie kontaktuje się z Komisariatem Policji w celu poinformowania o braku możliwości zapewnienia dziecku opieki.
 7. Wszystkie działania nauczyciela związane z opisaną procedurą powinny być wykonywane dyskretnie i ze szczególną troską o komfort psychiczny dziecka
  i poszanowanie godności osobistej wychowanka oraz jego rodziny.
 8. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

Rozdział VI

Monitoring stosowania Polityki

 1. Polityka ochrony dzieci dotyczy wszystkich pracowników przedszkola.
 2. Wszyscy pracownicy Przedszkola podpisują oświadczenie mówiące o zapoznaniu się z polityka ochrony dzieci i przyjęciem jej do realizacji. (załącznik nr 3)
 3. Przedszkole monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.
 4. Każdy z pracowników podpisuje oświadczenie o niekaralności za przestępstwa seksualne oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego.(załącznik nr 4)
 5. Dyrektor Przedszkola wyznacza osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji Polityki bezpieczeństwa w przedszkolu.
 6. Każdy pracownik może zgłaszać zmiany do Polityki i wskazywać naruszenie Polityki w przedszkolu.
 7. Osoba odpowiedzialna za monitorowanie Polityki przeprowadza co pół roku ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki (załącznik nr 4), opracowuje ankiety, a wnioski przedstawi Dyrektorowi przedszkola.
 8. Dyrektor/ rada pedagogiczna wprowadza zmiany do Polityki i przedstawia je pracownikom.
 9.  

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 1. Polityka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu