STATUT

 

 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 12

W MIKOŁOWIE

UL. SŁOWACKIEGO 18

 

 

 

 

 

 

 

 

MIKOŁÓW 2022

 Podstawa prawna:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082

z późn.zm.);

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);

 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.);

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.
  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);

 • Inne rozporządzenia – akty wykonawcze

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.Przedszkole nr 12 w Mikołowie, ul. Słowackiego 18, zwane dalej „przedszkolem”, jest publicznym przedszkolem wielooddziałowym, prowadzącym zajęcia z zakresu wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym,

 1. przedszkole nosi imię "Bajkowe Przygody";

 2. przedszkole mieści się w Mikołowie przy ul. Słowackiego 18;

 3. przedszkole używa pieczęci nagłówkowej o treści:

 4. Przedszkole nr 12
  im. Bajkowej Przygody

43- 190 Mikołów, ul. Słowackiego 18

tel. 032 -22-60-208

NIP 635-177-32-80 Regon 272001780

 

§ 2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

  1. przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole, o którym mowa w § 1 ust. 1;

  2. ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe;

  3. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora  Przedszkola nr 12;

  4. dziecku – należy przez to rozumieć również wychowanka przedszkola;

  5. rodzicach - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych.

  6. podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane
   w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji podstawy programowej;

  7. programie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

§ 3.Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Mikołów:

  1. Siedziba organu prowadzącego mieści się w Urzędzie Miasta Mikołów, ul. Rynek 16,
   43-190 Mikołów.

  2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty
   w Katowicach, Delegatura w Rybniku, ul. 3 Maja 27
   .

  3. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio
   z budżetu Gminy Mikołów, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Gminy Mikołów.

§ 4. Obsługę finansową przedszkola prowadzi CUW Mikołów, ul. K. Miarki 9.

 1. Pełna nazwa używana przez Przedszkole brzmi, jak następuje: Przedszkole Nr 12 im. „Bajkowej Przygody”

 2. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji następujących skróconych nazw przedszkola: Przedszkole nr 12, P 12.

 3. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalność w formie papierowej
  i elektronicznej i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 5. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 6. Przedszkole zapewnia wyżywienie.

 1. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

  1. śniadanie;

  2. obiad;

  3. podwieczorek.

 1. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 2. Jadłospisy planowanych posiłków ustala intendent przedszkola w uzgodnieniu
  z kucharką, a zatwierdza dyrektor.

 3. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom za pośrednictwem tablicy ogłoszeń, portalu elektronicznym LIBRUS.

§ 7. 1. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić wydarzenia o charakterze publicznym, sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia, zajęć, uroczystości, imprez otwartych itp. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor.

2. Dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych osób uczestniczących w wydarzeniu, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

§ 8.1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego.

2.Cele wychowania przedszkolnego:

  1. wsparcie całościowego rozwoju dzieci poprzez zapewnienie im opieki, wychowania
   i nauczania;

  2. odkrywanie własnych możliwości przez dzieci;

  3. uzyskanie przez dzieci dojrzałości szkolnej i przygotowanie ich do pełnienia różnych ról społecznych;

  4. rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz rozpoznawanie ich indywidualnych możliwości psychofizycznych;

  5. kształcenie u dzieci zdrowych potrzeby zrozumienia integracji z dziećmi niepełnosprawnymi;

  6. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia dla dzieci szczególnie uzdolnionych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy,

 2. zajęć specjalistycznych:

 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, które organizuje się dla dzieci wykazujących trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

 • zajęć logopedycznych organizowanych dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę,

 • zajęć rozwijających kompetencję emocjonalno-społeczne

 • innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

 1. zajęć zapewniających realizację zindywidualizowanej ścieżki obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego

 2. porad i konsultacji.

  1. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:

 1. właściwą organizację przestrzeni, umożliwiającą bezpieczne funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w grupie rówieśniczej,

 2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom niepełnosprawnym rozwój, zabawę
  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

 3. kształcenie u dzieci zdrowych potrzeby zrozumienia integracji z dziećmi niepełnosprawnymi.

  1. umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

 1. tolerancję dla odmienności narodowej i religijnej, oraz szacunek dla obrzędów religijnych różnych wyznań,

 2. możliwość swobodnego wyboru uczestnictwa w katechizacji,

 3. równe traktowanie wychowanków z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości,

 4. możliwość swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nie naruszających dobra innych osób.

  1. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia poprzez:

 1. tworzenie bezpiecznych sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie oraz sprawność ruchową,

 2. udział w projektach promujących bezpieczeństwo i ochronę zdrowia,

 3. stosowanie obowiązujących przepisów BHP i przepisów ppoż.

3. Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej

w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

4. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:

a) pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod
i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci;

b) promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom;

c) organizowanie na pisemny wniosek rodziców nauki religii, przy czym liczba
osób chętnych nie może być mniejsza niż 7;

d) umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie
i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w integracji
ze środowiskiem przedszkolnym;

e) udzielanie dzieciom i rodzicom oraz nauczycielom pomocy
psychologiczno- pedagogicznej;
f) umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

g) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu
w przedszkolu;

h) ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowania
go we współpracy z rodzicami, specjalistami, organizacjami wspomagającymi,

i) rozbudzanie twórczej aktywności dzieci, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na działalność plastyczną, teatralną i poznawanie świata pisma,

j) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowań
dzieci językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur,

k) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu aktywności twórczej,

l) współdziałania z rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju dziecka.

 

 

Rozdział 3

Sposób realizacji zadań

§ 9. 1. Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych
i niekierowanych, a także swobodnych zabaw dzieci.

 1. Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe, które uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

 2. Rodzaj oraz wymiar organizowanych zajęć dodatkowych określony jest
  w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.

 3. Prowadzenie zajęć dodatkowych, dyrektor przedszkola, może powierzyć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z ich kwalifikacjami i kompetencjami.

 4. Za zajęcia dodatkowe przedszkole nie pobiera od rodziców opłat.

 5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne
  przepisy.

2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

  1. możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich
   stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

  2. specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;

  3. potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

  4. organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;

  5. organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na świeżym powietrzu;

  6. wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej
   w procesie osiągania dojrzałości szkolnej.

3. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję
doradczą i wspomagającą:

  1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz
   podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

  2. informuje na bieżąco o postępach dziecka;

  3. uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych
   w przedszkolu;

  4. pełni funkcję doradczą i wspomagającą wychowanie dziecka w rodzinie;

  5. uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie odrębnych przepisów, zadania przedszkole może wypełniać również z wykorzystaniem zdalnych środków komunikacji i właściwych dla nich form i metod pracy:

a)Przedszkole prowadzić może działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w formie zdalnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty .

b)Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane między innymi przez: strona internetowa przedszkola: www.przedszkole12mikolow.pl; poczta elektroniczna przedszkola Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .; telefony oraz portal elektroniczny LIIBRUS.

 

Rozdział 4

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie
zajęć poza przedszkolem

§ 10.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych
z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

§ 11.Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola,
nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.

§ 12.1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:

 1. stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. w odniesieniu do budynku przedszkola, w szczególności poprzez:

 1. dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych
  i higienicznych warunków pobytu,

 2. ogrodzenie terenu przedszkola,

 3. oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały,

 4. umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola,

 5. opracowanie procedury i przeprowadzanie próbnej ewakuacji,

 6. umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych,

 7. wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy,

 8. spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci,

 9. dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty.

2.Sprawowanie opieki przez nauczycieli nad dziećmi w toku bieżącej pracy:

 1. w przedszkolu:

 1. przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale,

 2. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć z wykorzystaniem ostrych narzędzi:

 • w grupach młodszych dodatkowo pracę nauczyciela wspomaga pomoc nauczyciela,

 • w grupach starszych dodatkowo pracę nauczyciela oddziałowa,

 1. we wszystkich grupach wiekowych czynności samoobsługowe dzieci wspomaga
  oddziałowa.

 1. poza przedszkolem:

 1. w trakcie zajęć i zabaw organizowanych w ogrodzie przedszkolnym, opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel, dodatkowo pomoc nauczyciela, oddziałowa,

 2. zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie uroczystości, spacerów
  i wycieczek poza terenem przedszkola reguluje „Procedura spacerów i wycieczek” opracowana przez radę pedagogiczną.

Rozdział 5

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

§ 13.Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inną osobę niż wymieniona w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim osobistym lub pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodziców dziecka do dyrektora lub nauczyciela. Sposób przyprowadzania i odbierania dzieci reguluje opracowana przez radę pedagogiczną „Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci”.

Rozdział 6

Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań
z rodzicami

§14.Organizacja zebrań ogólnych z rodzicami prowadzonych przez dyrektora przedszkola, które dotyczą spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola minimum dwa razy w roku.

§15.Organizacja zebrań poszczególnych oddziałów, zgodnie z planem współpracy
z rodzicami,
które pozwalają ukierunkować i ujednolicić wspólne działania w zakresie wychowania i edukacji przedszkolnej dzieci w danym oddziale oraz służą wymianie informacji na temat dziecka, jego rozwoju i predyspozycji.

§ 16.Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych
z dyrektorem przedszkola, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb
w trakcie których, rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić
z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego
i psychologicznego.

§ 17.Organizacja, we współpracy z rodzicami, uroczystości przedszkolnych zgodnie
z kalendarzem uroczystości.

§ 18. Organizacja, zgodnie z planem współpracy ze środowiskiem, prelekcji oraz zajęć warsztatowych

§ 19.Organizacja, zgodnie z harmonogramem, zajęć otwartych, podczas których rodzice
w bezpośredni i aktywny sposób poznają realizowane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy
oraz mają okazję obserwować własne dziecko w działaniu.

§ 20. Organizacja kącika dla rodziców, pełniącego funkcję informacyjną, zawierającego ciekawe artykuły dotyczące zagadnień wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, porady specjalistyczne, a także recenzje literatury dla dzieci i rodziców.

§ 21. Umieszczanie bieżących informacji na stronie internetowej przedszkola oraz portalu społecznościowym.

§ 22.Organizacja akcji charytatywnych polegających na zbiórce w przedszkolu m.in. zabawek, książek, odzieży, kosmetyków, nakrętek czy karmy dla zwierząt.

§ 23. Wymiana informacji i kanały komunikacji z rodzicami: przekazywanie informacji do dzieci za pośrednictwem rodziców, przekazywanie informacji zadań poprzez przygotowanie opisu, filmików, prezentacji, instrukcji, wskazanie źródeł wiedzy dla dzieci poprzez udostępnianie na strona internetowa przedszkola: www.przedszkole12.mikolow; poczta elektroniczna przedszkola Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefony oraz portal elektroniczny LIBRUS

 

Rozdział 7

Organy przedszkola

§ 23.1.Organami przedszkola są:

 1. dyrektor przedszkola,

 2. rada pedagogiczna,

 3. rada rodziców.

§ 24.1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola
i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach.

3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.

4. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola,
przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

§ 25.1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.

3. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 12”.

4. Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 12 realizuje kompetencje rady przedszkola
określone w ustawie.

§ 26.1. Rada rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół
rodziców w danym roku szkolnym.

2. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób
przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 12”.

3. Rada rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami
we wszystkich działaniach pracy przedszkola.

4. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.

5. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w przedszkolu.

§ 27.1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.

2. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią
inaczej.

3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

§ 28.1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą
wyłącznie członkowie tych organów.

2. Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną
ze stron konfliktu.

3. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.

4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor
zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

§ 29. Głównym celem działania organów przedszkola jest współdziałanie ze sobą,
w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, realizacji celów i zadań przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach, oraz
pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.

 

Rozdział 8

Organizacja pracy przedszkola

§ 30.1. Podstawową jednostka organizacyjną przedszkola jest oddział.

 1. liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25;

 2. w razie konieczności organizacyjnej, może nastąpić przesuniecie dziecka do innego
  oddziału, nawet w czasie trwania roku szkolnego;

 3. liczba oddziałów może ulegać zmianom w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych przedszkola;

 4. jeśli liczba dzieci z poszczególnych roczników jest zróżnicowana tworzone są oddziały mieszane;

 5. ze względów organizacyjnych rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w oddziałach, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola oraz realizacji założeń programowych.

2. Jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na prośbę rodziców może przyjąć dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia:

1) na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów),

2) jeśli dziecko w zakresie czynności samoobsługowych jest samodzielne,

3) jeśli dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne.

3.Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczo- dydaktyczno-
wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.

 1. grupa międzyoddziałowa utworzona w celu zapewnienia opieki nad dziećmi
  przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola, funkcjonuje
  w godzinach od 6.00 do 8.00 i od 15.00 do 17.00;

 2. w okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna mogą ustalić, inną niż w arkuszu, organizację pracy oddziałów, łącząc oddziały, z zachowaniem liczebności w grupie i pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci,
  a nauczycieli kierując do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo-dydaktyczną.

4.W Przedszkolu można tworzyć grupy integracyjne, do których kierowane są dzieci niepełnosprawne, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczeni o potrzebie kształcenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną na wniosek rodziców (prawnych opiekunów dziecka)

1) Liczba dzieci w grupie integracyjnej wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.

2) W oddziale integracyjnym zatrudnia się dodatkowo nauczyciela w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

§ 31.1. W przedszkolu organizuje się naukę religii na życzenie rodziców wyrażone
w formie pisemnego wniosku:

 1. życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie;

 2. zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 32. 1.Organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci regulują odrębne przepisy zawarte w rozporządzeniu w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:

 1. realizacja wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie wskazań zawartych w opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej;

 2. dyrektor powołuje zespół do wczesnego wspomagania rozwoju, wyznacza koordynatora;

 3. wychowankowi objętemu wczesnym wspomaganiem rozwoju opracowuje się i realizuje się indywidualny program wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań
  wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu.

§ 33. 1. Organizację zajęć rewalidacyjnych regulują odrębne przepisy:

 1. do przedszkola, na wniosek rodziców, mogą być przyjmowane dzieci posiadające
  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

 2. wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania
  do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
  psychofizycznych dziecka poprzez opracowanie indywidualnego programu
  edukacyjno-terapeutycznego;

 3. dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:

 1. pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

 2. odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne,

 3. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

§ 34.1. Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w przypadku ich zawieszenia z powodu zaistnienia określonych przepisami okoliczności.


1)  Zajęcia w przedszkolu zawiesza się w razie wystąpienia:

 1. zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;

 2. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia
  z dziećmi , zagrażającej zdrowiu dzieci;

 3. zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;

 4. innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci.

 1. W przypadku zawieszenia zajęć powyżej dwóch dni, dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3)W czasie realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa
w sieci.

4)W realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość nauczyciele korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak:

 1. komunikatory: Librus, e-mail, , telefon (rozmowy, SMS)

 2. inne niż wskazane w pkt 1, umożliwiające kontynuowanie procesu kształcenia
  i wychowania.

 1. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przekazuje dzieciom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z uwzględnieniem:

 1. równomiernego obciążania dzieci zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

 2. zróżnicowania zajęć w każdym dniu;

 3. możliwości psychofizycznych dzieci;

 1. Przedszkole zapewnia warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez:

 1. łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia:

 1. przekazywanie rodzicom kart pracy do wydruku lub wydrukowanych kart pracy,

 2. propozycji zabaw z dzieckiem z użyciem przedmiotów dostępnych w domu,

 3. przesyłanie linków do filmów edukacyjnych, multimedialnych książeczek i gier

edukacyjnych;

 1. materiały o których mowa w pkt 7. ppkt 1) dostosowane są do potrzeb i możliwości

dzieci w wieku przedszkolnym

 1. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo modyfikować:

 1. tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowego rozkładu dnia przedszkola,

 2. tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w przedszkolu zajęć
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 1. O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, , jak również o modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania oraz tygodniowego rozkładu zajęć, dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący
  i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 2. Podczas realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych sposobach oraz formach ich realizacji przez dziecko w domu. Przekazują rodzicom dzieci materiały niezbędne do realizacji zajęć w domu za pośrednictwem: poczty elektronicznej lub dziennika elektronicznego Librus

10a. Jeżeli rodzice dziecka nie posiadają dostępu do Internetu, nauczyciel przesyła na telefon

Komórkowy rodzica informacje o dostępnych materiałach niezbędnych do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także możliwych sposobach
i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

 1. Potwierdzeniem uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest:

 1. przesłanie przez rodziców zdjęć lub filmów z wykonanych przez dzieci zadań,

 2. zalogowanie się dzienniku elektronicznym Librus,

 3. odbieranie wiadomości,

 4. wykonywanie zadań w formie ustalonej dla stosowanego narzędzia zdalnego nauczania.

11a. Potwierdzenie uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych w z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość uwzględnia zasady poszanowania sfery prywatności rodziców

dziecka oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do realizacji zadań.

11b. W przypadku rodziców dziecka, którzy nie mają dostępu do Internetu, obecność potwierdzana jest poprzez odbieranie wiadomości SMS, zapoznanie się z przesłanym materiałem i wykonanie zadań w formie ustalonej przez nauczyciela;

 1. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola i specjaliści monitorują postępy dziecka na bieżąco i przekazują rodzicom informacje telefonicznie lub na Librusie lub innej dopuszczalnej formie, regularnie i terminowo, z zachowaniem poufności.

 2. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, rodzice mają możliwość indywidualnych kontaktów z nauczycielami
  w formie:

 1. rozmów indywidualnych w bezpośrednim kontakcie

 2. rozmów telefonicznych

 3. rozmów – wiadomości za pośrednictwem Librus

 1. Dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka .

 2. Dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania. Zajęcia te organizuje się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.

 

Rozdział 9

Czas pracy przedszkola

§ 34.1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku,
w godzinach 6.00 – 17.00, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym,
stosownie do potrzeb środowiska. Dzienny czas pracy oddziałów jest zgodny z arkuszem
organizacji przedszkola.

2. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest we wszystkich oddziałach, w ciągu całego dnia w oparciu o ramowy rozkład dnia.

 1. na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem zajęć dodatkowych, dostosowując go do możliwości , zainteresowań oraz rozwoju
  psychofizycznego dziecka:

 1. rozkład dnia umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości
  rodziców.


Rozdział 10

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia

§ 35.1 Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie
ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;.

 1. Odpłatność za realizowane świadczenia i usługi poza czasem przekraczającym czas bezpłatnych zajęć obowiązuje dzieci w wieku do lat 5.

 2. Wysokość opłaty o której mowa w ust.2 wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

 3. Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby rozpoczętych godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę - zgodnie z odczytami zaewidencjonowanymi w rejestratorze „Punktualnego Przedszkolaka”.

 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym
  czasie jej trwania. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być
  w następującej formie: osobiście, telefonicznie lub mailem najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia.

 2. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń
  udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie
  zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału oraz elektroniczny system ewidencji – Punktualny Przedszkolak.

 3. Opłatę za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wnosi się po wykorzystanym miesiącu, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

 4. Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez przedszkole numer rachunku
  bankowego. Przedszkole prowadzi taki sam rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za godziny pobytu w przedszkolu i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za żywienie.


§ 36 . 1. Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne.

2. Rodzic ma prawo wybrać dla dziecka trzy lub dwa posiłki spośród
wymienionych w § 23 ust. 1.

3. Zasady odpłatności za wyżywienie w przedszkolu określa zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 12 w sprawie ustalenia warunków korzystania z żywienia - Regulamin korzystania ze stołówki przedszkolnej Przedszkola nr 12 w Mikołowie - wydane
w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Miasta Mikołów w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

4. Opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, do 15. dnia następnego miesiąca.

5. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku przez pracowników
uwzględnia pełne koszty przygotowania posiłku oraz koszty tzw. „wsad do kotła”.

6. Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez przedszkole numer rachunku bankowego.


Rozdział 11

Zadania nauczycieli oraz innych pracowników niepedagogicznych

§ 37.1. Zadania nauczycieli:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole:

 1. nauczyciele zapewniają dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki
  i wypoczynku oraz przestrzegania zasad zdrowego odżywiania,

 2. nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:

 • zapewniają bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola,

 • zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym
  i psychicznym.

 1. sposób postępowania w sytuacjach, w których bezpieczeństwo dziecka może być
  zagrożone regulują procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu nr 12,

 2. w przedszkolu nie podaje się leków ani nie wykonuje żadnych zabiegów lekarskich, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

 3. w przypadku zagrożenia zdrowia i życia dziecka przedszkole wzywa pogotowie,

 4. za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć odpowiada nauczyciel pełniący
  obowiązki w danym czasie, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia,

 5. w czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby
  dorosłej.

 1. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci poprzez:

 1. zapoznanie rodziców z dokumentami regulującymi prace placówki (statut, podstawa programowa przedszkola, koncepcja, programy wychowania, roczny plany pracy
  przedszkola),

 2. zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji przyjętego programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,

 3. udział rodziców w bieżącej modyfikacji realizowanych treści wychowawczych,

 4. ujednolicenie oddziaływań wychowawczych pomiędzy rodzicem a nauczycielem,

 5. komunikowanie się z rodzicami w sprawach dotyczących rozwoju i zachowania dziecka,

 6. pełnienie funkcji doradczej i wspomagającej w sprawach wychowania dziecka,

 7. pomoc w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także
  w rozpoznawaniu ich zainteresowań i uzdolnień,

 8. możliwość zgłaszania przez rodziców własnych pomysłów związanych z działaniami na rzecz podniesienia jakości pracy przedszkola,

 9. angażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości przedszkolnych.

 1. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo- dydaktycznej:

 1. tworzenie planów oczekiwanych rezultatów,

 2. poszukiwanie nowych form i metod pracy,

 3. wyzwalanie u dzieci aktywności oraz kreatywnych postaw w celu przygotowania ich do życia w grupie i społeczeństwie,

 4. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

 5. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 6. planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 1. prowadzenie obserwacji pedagogicznych:

 1. obserwacja oraz diagnoza dzieci w ciągu całego pobytu dziecka w przedszkolu,

 2. dokumentowanie prowadzonych obserwacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

 3. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym,
  w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń
  w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów podejmowanych działań i planowania dalszych.

 1. współpraca ze specjalistami:

 1. pomoc w ustaleniu przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania dziecka w życiu
  przedszkola,

 2. kontakt nauczycieli z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w ramach doskonalenia zawodowego- spotkania indywidualne, warsztaty, wykłady,

 3. organizacja wsparcia dla rodziców w formie prelekcji, warsztatów oraz konsultacji
  indywidualnych,

 4. podejmowanie działań mających na celu profilaktykę zdrowotną.


6) Do zdań pedagoga specjalnego w przedszkolu należy w szczególności:

a) podejmowanie działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola;

b) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu placówki,

c) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,

d) w przypadku dzieci objętych kształceniem specjalnym, współpracę z zespołem nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem w zakresie zapewnienia im odpowiedniej do potrzeb pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

e) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;

f) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozwiązywaniu problemów, o których mowa w pkt 1- 5;

g) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom dzieci i nauczycielom;

h) współpracę z instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za wspieranie dziecka i jego rodziny;

i) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji doskonalenia zawodowego mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej.

§ 38. Zadania pracowników administracyjno- technicznych przedszkola:

 1. podstawowym zadaniem pracowników administracyjno- technicznych przedszkola jest
  zapewnienie sprawnego funkcjonowania placówki, a ponad to wykonywanie innych
  czynności zleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji pracy:

 1. szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych, z podziałem
  na zajmowane stanowiska, znajduje się w indywidualnych teczkach akt osobowych
  pracowników,

 2. pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest do przestrzegania zakresu
  obowiązków na zajmowanym stanowisku.

 1. pracownicy niepedagogiczni włączają się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa
  i ochrony zdrowia w czasie całego pobytu dziecka w przedszkolu.

1. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielkami przydzielonej grupy. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola. Pomoc nauczyciela zna i respektuje prawa dziecka. Do zadań pomocy nauczyciela należy:

1) spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci: pomoc w rozbieraniu się i ubieraniu, pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach tego wymagających;

2) dyżur w szatni, pomoc przy odprowadzaniu i wprowadzaniu dzieci do sal

3) współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza terenem przedszkola;

4) opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;

5) udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu sali;

6) pomoc w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku poobiedniego dzieci, dbałość
o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp., w przydzielonej grupie; utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;

7) pomoc w wydawaniu posiłków,

2. Do obowiązków intendenta należy:

 1. Planowanie i układanie jadłospisów, sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem
  posiłków, dbanie o ich kaloryczność i zgodność z normami żywienia zbiorowego;

 2. Planowanie i organizacja zakupów, punktualne wydawanie do kuchni artykułów
  spożywczych, wpisywanie ich codziennie do raportu dziennego;

 3. Przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie, właściwe ich zabezpieczenie przed zniszczeniem;

 4. Prowadzenie stanu magazynu żywnościowego i sporządzanie miesięcznych rozliczeń, codzienne wyliczanie raportu żywnościowego i przekazanie do sprawdzenia i podpisu dla dyrektora placówki;

 5. Nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel kuchni. Sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem i z odpowiednią ich ilością;

 6. Czuwanie nad wpłatami rodziców na odpowiednie rachunki bankowe, dokonywanie rozliczeń z biosystemu Punktualny Przedszkolak;

 7. Dokonywanie rozliczeń do opłat przez rodziców

 8. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowody stanowiące zakup żywności

3. Do obowiązków kucharki należy:

 1. znajomość zasad zdrowego przyrządzania posiłków, polepszanie ich wartości oraz
  estetyki z zachowaniem pełnych norm żywieniowych;

 2. przyjmowanie produktów z magazynu odpowiadających normom przewidzianym dla dzieci w wieku przedszkolnym, kwitowanie odbioru w raportach żywieniowych;

 3. przygotowywanie potraw zgodnie z ustalonym z intendentem jadłospisem, oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi;

 4. nadzorowanie prawidłowego porcjowania racji żywnościowych (zgodnie z ilością osób żywiących się w danym dniu);

 5. pobieranie i właściwe przechowywanie próbek pokarmowych;

 6. dbałość o powierzony sprzęt, jego sprawne funkcjonowanie i konserwację; prawidłowe zabezpieczanie powierzonego mienia;4. Do obowiązków pomocy kuchennej należy:

 1. Obróbka wstępna warzyw, owoców i innych surowców do produkcji posiłków (mycie, czyszczenie, obieranie).

 2. Rozdrabnianie warzyw, owoców oraz wszelkich surowców z uwzględnieniem
  wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych.

 3. Przygotowanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie
  artykułami spożywczymi.

 4. Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków.

 5. Utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy, w pomieszczeniach piwnicznych – kondygnacji, na której znajduje się kuchnia, przestrzeganie zasad higieniczno-
  sanitarnych, BHP i ppoż.

 6. Mycie naczyń(wyparzanie) i sprzętu kuchennego.

 7. Sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni obieralni, szafy ze sprzętem
  kuchennym, pranie fartuchów i ścierek.

 8. Doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności.

 9. Odpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni.

5. Do obowiązków woźnej oddziałowej należy:

 1. utrzymywanie w porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach sprzętu
  zgodnie z wymaganiami higieny przedszkolnej:

 2. codzienne zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu na mokro ze sprzętów,
  zabawek, pomocy dydaktycznych, opróżnienia koszy – segregacja śmieci

 3. codzienne mycie umywalek, sedesów, brodzika wraz z glazurą z użyciem środków
  dezynfekujących

 4. sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych

 5. sprzątanie szatni przydzielonej grupy z piasku oraz błota pośniegowego w okresie
  zimowym

 6. sprzątanie innych pomieszczeń, przydzielonych wg kondygnacji: pokój nauczycielski, sala gimnastyczna, pralnia, gabinet dyrektora, sekretariat, hol, zmywalnie

 7. wietrzenie sal i innych pomieszczeń przydzielonych do sprzątania

 8. zmywanie, pastowanie paneli podłogowych w miarę potrzeby

 9. w okresie ferii letnich, zimowych i wiosennych oprócz czynności codziennych - mycie wszystkich okien na terenie placówki, mycie paneli ściennych, lamp oświetleniowych, trzepanie dywanów

 10. zabezpieczanie pomieszczeń, sprzętu, umeblowania z powierzonych sal i pomieszczeń w czasie przeprowadzania remontów i podczas przerw wakacyjnych.

 11. Porządkowsanie rabatek w ogrodzie przedszkolnym w okresie wiosenno – letnim

 12. Przynoszenie naczyń do sali przed posiłkiem, rozdawanie właściwych porcji dzieciom wg ilości podanej do kuchni i estetyczne podawanie posiłków. Przestrzeganie
  obowiązku wydawania ciepłych posiłków

 13. Podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (zmywanie kubeczków po użyciu).

6. Do obowiązków pracownika biurowego należy:

 1. Bieżące prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną- właściwe segregowanie dokumentów oraz ich rejestrowanie

 2. Prowadzenie nadzoru nad dostarczeniem pracownikom wydruków z list płac

 3. Pomoc przy sporządzaniu i dokumentów, takich jak PFRON, SIO, dokumentacji statystycznej GUS,- wg określonych przepisów

 4. Wprowadzenie i aktualizowanie danych w Platformie PABS, OSON, e-Puap –
  opracowanie dokumentów i zestawień

 5. Opracowanie wspólnie z dyrektorem, wicedyrektorem, intendentem Planu Budżetu na dany rok kalendarzowy. Pomoc w przygotowaniu danych, analiz, zestawień
  finansowych i kadrowych. Wprowadzanie danych do programu komputerowego — zgodnie z terminami i wytycznymi określonymi przez organ prowadzący

 6. Uczestniczenie w szkoleniach związanych z zasadami sporządzania Projektu
  Budżetowego, organizujący przez organ prowadzący- wg potrzeb

 7. Prowadzenie systematycznych analiz z wykonania Planu Budżetu, szczególnie
  w zakresie rozliczeń za opłaty mediów i rozliczeń bieżących wydatków. Przedkładanie do dyrektora pisemnych wyników analiz w rozliczeniu miesięcznym

 8. Odpowiedzialne i sumienne gospodarowanie mieniem publicznym

 9. Przeprowadzenie wspólnie z wicedyrektorem i intendentem kontroli wewnętrznych zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznych Przedszkola — sporządzanie
  protokołów przebiegu kontroli i przedkładanie ich do akceptacji dyrektora

 10. Prowadzenie wspólnie z dyrektorem zestawień godzin pracy i godzin nadliczbowych — w cyklu miesięcznym, ewidencji czasu pracy i urlopowej

 11. Dostarczanie i odbiór dokumentów z CUW oraz innych instytucji współpracujących

z placówką

 1. Przygotowywanie bieżących ogłoszeń i informacji dla rodziców

 2. Pomoc dyrektorowi w prowadzeniu akt osobowych pracowników na bieżąco,
  wg potrzeb

 3. Organizowanie wspólnie z wyznaczonymi pracownikami, co najmniej raz w roku
  kalendarzowym przeglądu stanu technicznego Przedszkola sporządzanie protokołu
  z przeglądu i przedstawienie do dyrektora wniosków z przebiegu kontroli

 4. Uczestniczenie w pracach związanych z inwentaryzacją — raz w roku kalendarzowym

Rozdział 12

Prawa i obowiązki dzieci

§ 39. 1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, poszanowanie godności osobistej oraz do życzliwego
  i podmiotowego traktowania, a także do poszanowania jego indywidualności oraz odrębności,

 2. organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia,

 3. przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze,

 4. sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,

 5. pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych,

 

  1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

 1. przestrzegania zasad i umów obowiązujących w społeczności przedszkolnej,
  a zwłaszcza dotyczących kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych,

 2. dbania o zabawki, ład i porządek w sali zajęć, szatni, łazience,

 3. respektowania poleceń nauczyciela,

 4. szanowania kolegi, koleżanki jako człowieka, kulturalnego odnoszenia się do swoich rówieśników,

 5. dbania o czystość i higienę osobistą.

  1. Dyrektor może, w drodze uchwały rady pedagogicznej, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

 1. zalegania za dwa miesiące z uiszczeniem obowiązujących opłat,

 2. nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej co najmniej 1 miesiąc
  i nieskutecznych prób wyjaśnienia powodów tej nieobecności,

 3. zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu jego lub innych dzieci,

 4. nie zgłoszenia się dziecka w terminie do 25 września.

Rozdział 13

Postanowienia końcowe

 § 40. 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej

nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.

2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał rady pedagogicznej.

3. Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest poprzez:

1) umieszczenie na stronie internetowej przedszkola;

2) udostępnianie zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.

§ 41 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 42. 1. Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2022r.

Dyrektor przedszkola

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29