I. STRATEGIA ROZWOJU PLACÓWKI

o    Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy

o    Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku  

1) NASZA WIZJA

„Przedszkole otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców”


2) MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA

 1. Atrakcyjna oferta edukacyjna.
 2. Autorskie programy pracy - koncepcje.
 3. Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek.
 4. Udział w konkursach, festiwalach i akcjach na skalę ogólnopolską.
 5. Wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej (innowacje, nowatorstwo).
 6. Dobra atmosfera i klimat przedszkola.
 7. Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.
 8. Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi.
 9. Wysoki poziom zadowolenia rodziców – powodzenie placówki w środowisku.

3) NASZA MISJA

Misją naszego Przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

  II. DIAGNOZA

Opracowanie Programu Rozwoju Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą  pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. 
Tworząc program rozwoju, uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola zarówno kadrowe, jak i bazowe, Statut Przedszkola.
Na podstawie diagnozy jakości pracy placówki zostały podjęte działania zmierzające do osiągnięcia określonych zadań i celów głównych.


1) ZADANIA

 • Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.
 • Wspieranie samodzielnych działań dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych.

2) CELE

 • Stymulowanie rozwoju ekspresji twórczej dzieci w różnych obszarach edukacyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania siebie w różnych formach ekspresji.
 • Aktywizowanie sfery wyobraźni i fantazji.
 • Stymulowanie kreatywnej postawy.
 • Kształtowanie  myślenia i działania zmierzającego do samorealizacji.
 • Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”.
 • Wspieranie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.
 • Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola.  

3) NASZ PRIORYTET

Wychowanie samodzielnego, kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty z otoczeniem absolwenta przedszkola, który potrafi współdziałać z innymi, umiejący rozwiązywać problemy, nawiązywać kontakty, pokonywać trudności i niepowodzenia.

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Orły Edukacji

Przedszkole nr 12 im. "Bajkowej Przygody" - Mikołow