Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka

w Przedszkolu nr 12 w Mikołowie


ZARZĄDZENIE NR 13/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 12
W MIKOŁOWIE, na podstawie zmiany ustawy o systemie oświaty, w myśl której w miejsce opłaty stałej pojawia się system naliczania opłaty, za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej ustalonego progu.

 

1.     Z dniem 1.03.2012r. na terenie Przedszkola nr 12 zostaje wprowadzony elektroniczny system ewidencji pobytu dzieci w przedszkolu i jest to oprogramowanie BIOSYS – Punktualny Przedszkolak, w wersji Pro.

2.     Elektroniczny system ewidencji pobytu w Przedszkolu nr 12 obowiązuje wszystkie dzieci.

3.     W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza się czytniki rejestrujące „wejście” i „wyjście” dziecka oraz indywidualne karty zbliżeniowe z przypisanym imieniem i nazwiskiem.

4.     Karta jest własnością przedszkola.

5.     Do każdego dziecka przypisane są dwie indywidualne karty zbliżeniowe, które otrzymują rodzice lub prawni opiekunowie odpłatnie– 16 zł. Karty podlegają zwrotowi z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola i wtedy następuje zwrot zaliczki za ich pobranie . Opłaty dokonuje się na konto Rady Rodziców.

6.     Przyprowadzając dziecko rodzic (prawny opiekun) rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w przedszkolu. System automatycznie rejestruje godzinę o której dziecko zostało przyprowadzone.

7.     Odbierając dziecko z przedszkola sytuacja się powtarza – przyłożenie identyfikatora rejestruje godzinę odbioru dziecka.

8.     Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu. Pracownicy przedszkola otrzymują przejrzysty raport w którym uwzględnione są ilości godzin jakie dziecko spędziło w placówce.

9.     Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin płatnych za pobyt w przedszkolu i maksymalnej odpłatności za wyżywienie. Koszt za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu 1,30 - powyżej 5 h.

10.  Rodzic (opiekun prawny) przyjmujący indywidualne karty zbliżeniowe, potwierdza własnoręcznym podpisem jej przyjęcie i zwrot w „Rejestrze kart” oraz akceptację niniejszego Regulaminu.

11.  Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej obciąża użytkownika, który nie otrzyma zwrotu danej zaliczki za kartę . Koszt wyrobienia
i wydania dodatkowej i następnej karty wynosi 16 zł.

12.  Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również ilość posiłków, zadeklarowana w Umowie o świadczenie  usług  przedszkola prowadzonego przez Gminę Mikołów

13.  Regulamin wchodzi w życie zarządzeniem dyrektora z dniem 1.03.2012r.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2013/2014

Dyrektora Przedszkola nr 12 w Mikołowie

z dnia 12.09.2013

Aneks nr 1 do Regulaminu elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka
w Przedszkolu nr 12 „Punktualny Przedszkolak” (BIOSYS wersja Pro)


  W regulaminie elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w Przedszkolu nr 12
w Mikołowie, wprowadza się następujące zmiany:

  1. Punkt 4 otrzymuje brzmienie: „Karta jest własnością Rodziców”
  2. Punkt 5 otrzymuje brzmienie: „Do każdego dziecka przypisanych jest tyle kart, ile zadeklarują rodzice lub prawni opiekunowie  i są one odpłatne   – każda karta pozyskana od poprzednich użytkowników kosztuje 6,00zł, a cena nowej  karty wynosi 8,00zł. Karty nie podlegają zwrotowi z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola i przechodzą na własność rodziców. Opłaty dokonuje się na konto Rady Rodziców.
  3. Rodzice, opiekunowie prawni zamawiający daną liczbę kart  zbliżeniowych, a następnie dokonując ich zakupu -  potwierdzają  w ten sposób akceptację Regulaminu.
  4. Punkt  11 ulega skreśleniu.
  5. Aneks do Regulaminu wchodzi w życie zarządzeniem dyrektora z dniem 12.09.2013r.

 

 

Przewodniczący Rady

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Orły Edukacji

Przedszkole nr 12 im. "Bajkowej Przygody" - Mikołow