PROCEDURA ANTYSMOGOWA

POSTĘPOWANIE W CZASIE ZWIĘKSZONEJ EMISJI SMOGU W PLACÓWCE

Preambuła

Z uwagi na fakt, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje szereg negatywnych skutków zdrowotnych, zwłaszcza dla dzieci w wieku przedszkolnym, w celu ograniczenia ryzyka zachorowań dzieci i ich problemów zdrowotnych w związku z oddychaniem powietrzem o złej jakości wprowadza się następującą procedurę antysmogową.


§ 1

Postanowienia ogólne

Przedszkole jako instytucja oświatowa zobowiązana jest do zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i opieki swoim podopiecznym, w tym również do sprawdzania stanu jakości powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz, w miejscach gdzie przebywają dzieci.


§ 2

Wskazania koordynatora

Dyrektor wyznacza spośród pracowników jednostki koordynatora ds. czystości powietrza, który swoją funkcję sprawuje nieodpłatnie.


§ 3

Zadania koordynatora

Do zadań koordynatora należą:

 1. Codzienne sprawdzanie w godzinach porannych oraz w porze obiadowej stanu jakości powietrza za pomocą:

 • Strony www. Powietrze.gios.gov.pl,

 • Aplikacji mobilnych,

 • Wskazań mobilnego pyłomierza;

 1. Informowanie nauczycieli o wynikach wskazań za pośrednictwem ustnego poinformowania w każdej grupie oraz za pośrednictwem tablicy informacyjnej znajdującej się w miejscu powszechnie dostępnym, także dla rodziców dzieci,

 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszej procedury przez pracownika – niezwłocznie informowanie o tym dyrektora placówki.

§ 4

Obowiązki pracowników


 1. W Przypadku stwierdzenia bardzo dobrego lub dobrego stanu jakości powietrza dozwolone jest przebywanie dzieci na zewnątrz bez ograniczeń, gdyż warunki sprzyjają wszelkim formom aktywności na wolnym powietrzu.

 2. W przypadku stwierdzenia umiarkowanej jakości powietrza zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla dzieci, dlatego zaleca się przebywanie na powietrzu w wymiarze umiarkowanym.

 3. W przypadku stwierdzenia dostatecznej jakości powietrza należy ograniczyć aktywność na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum, gdyż stan ten stanowi zagrożenie dla zdrowia dzieci oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne.

 4. W przypadku stwierdzenia złej lub bardzo złej jakości powietrza, z uwagi na konieczność unikania przebywania na wolnym powietrzu, zabrania się dzieciom wychodzenia na zewnątrz.

 5. Zabrania się otwierania okien i wietrzenia sal w przypadku złej lub bardzo złej jakości powietrza.


§ 5

Obowiązki dyrektora


 1. Dyrektor jest zobowiązany do realizowania obowiązków natury edukacyjnej, w szczególności do przeszkolenia pracowników w temacie realizacji standardów zachowania w sytuacjach smogowych oraz poprawienia stanu wiedzy na temat smogu i zagrożeń zdrowotnych z tym związanych.

 2. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli jakość powietrza jest bardzo zła. O podjętej decyzji rodzice powinni zostać poinformowani w trybie natychmiastowym.


 

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Orły Edukacji

Przedszkole nr 12 im. "Bajkowej Przygody" - Mikołow