Załącznik do Zarządzenia nr 10/2021
Dyrektora Przedszkola Nr 12w Mikołowie
z dnia 1.09.2021r

Przedszkole Nr 12 im. „Bajkowej Przygody” ul. Słowackiego 18 43-190 Mikołów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regulamin korzystania ze stołówki przedszkolnej
Przedszkola   Nr 12 w Mikołowie

 

Na podstawie:

- art.106 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe

- na podstawie porozumienia z Wydziałem Oświaty

 

określa się następujące zasady korzystania ze stołówki w Przedszkolu   Nr 12 w Mikołowie: 

      

§1
Postanowienia Ogólne

 1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju dzieci w trakcie pobytu w przedszkolu, wychowankowie mogą korzystać z posiłków.
 2. Za funkcjonowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami stołówki i kuchni przedszkolnej oraz za prawidłowość przyrządzania i wydawania posiłków odpowiada dyrektor przedszkola.
 3. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć opiekuńczo – dydaktyczno- wychowawczych, podczas całodniowego pobytu dziecka w przedszkolu.
 4. Korzystanie z posiłków w przedszkolu jest odpłatne.
 5. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące żywienia w przedszkolu wywieszone są na tablicy informacyjnej w Przedszkolu, na stronie internetowej placówki oraz przez komunikator z rodzicami - LIBRUSA

§2
Uprawnienia do korzystania ze stołówki przedszkolnej

 1. Do korzystania z posiłków stołówki w przedszkolu mogą korzystać:

         -dzieci uczęszczające do przedszkola;

         -pracownicy przedszkola wnoszący opłaty indywidualnie za zgodą dyrektora Przedszkola.

§3
Zasady ustalenia wysokości opłat za posiłki

 1. Dzienny koszt wyżywienia ustala się w oparciu o kalkulacją kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków oraz kosztów wytworzenia posiłków.
 2. Dzieci przedszkolne korzystające z posiłków w stołówce przedszkolnej pokrywają jedynie koszt produktów zużytych do ich przygotowania. Pozostałe koszty związane z przygotowaniem posiłków pokrywane są z budżetu gminy.
 3. Pracownicy przedszkola korzystający z posiłków w stołówce przedszkolnej pokrywają   koszt produktów zużytych do ich przygotowania oraz koszty wytworzenia posiłków (koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce przedszkolnej) w proporcjach: 28,57% śniadanie; 57,14% obiad ; 14,28% podwieczorek.
 4. Wysokość opłaty za poszczególne posiłki obliczana jest na podstawie stawki dziennej.
 5. Dzienną wysokość opłaty za korzystanie z posiłków proponuje dyrektor  na podstawie norm żywieniowych dla dzieci w wieku  przedszkolnym oraz cen rynkowych artykułów spożywczych, w porozumieniu z  organem prowadzącym  przedszkole.
 6. Rodzice informowani są o wysokości stawki na pierwszym zebraniu w nowym roku  szkolnym.
 7. Wysokość stawki może ulec zmianie  w trakcie roku szkolnego, w związku ze znacznymi  zmianami rynkowych cen żywności, zmianami ewentualnych rozporządzeń Ministra Zdrowia, o czym rodzice zostaną powiadomieni z miesięcznym wyprzedzeniem za pomocą ogłoszenia na Librusie.
 8. Podstawą do naliczenia opłaty za wyżywienie dziecka w danym miesiącu jest ilość dni obecności dziecka w przedszkolu razy stawka dzienna.
 9. Kwoty opłat sporządzane są na podstawie obecności dziecka  zapisanej w  systemie „Punktualny przedszkolak” oraz w dziennikach dziennego pobytu dziecka w przedszkolu i podawane do  wiadomości rodziców do 10  dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§4
Zasady wnoszenia opłat za posiłki

 1. Rodzice/opiekunowie prawni/ dzieci, które korzystają z posiłków w przedszkolu  uiszczają opłatę za miesiąc poprzedni   na numer konta bankowego w terminie do 15- go kolejnego miesiąca. Przedszkole nie pobiera opłat gotówkowych.
 2. Za nieterminowe wnoszenie opłat przez rodziców naliczane są odsetki ustawowe, ich wysokość za każdy dzień zwłoki regulują odrębne przepisy. O zachowaniu terminu wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy przedszkola.
 3. W przypadku powtarzającego się nieterminowego regulowania należności bądź ich nie uiszczenia przez dwa okresy płatności, dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków przedszkola – zgodnie z zapisem w Statucie przedszkola.

§5
Zwolnienie z opłat za posiłki

 1. Rodzice (opiekunowie) na swój wniosek mogą ubiegać się o zwolnienie w części lub w całości opłaty za wyżywienie z Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Rodzice (opiekunowie), ubiegający się o zwolnienie z opłaty za wyżywienie mają obowiązek udokumentować dyrektorowi przedszkola prawo do    zwolnienia z opłat ( decyzja MOPS).

§6
Zasady organizacji spożywania posiłków

 1. Posiłki spożywane są w salach przedszkola gdzie przebywają dzieci
 2. W przedszkolu Nr 12 wydawane są trzy posiłki:
  • śniadanie i drugie śniadanie;
  • obiad;
  • podwieczorek.
 3. Posiłki przygotowywane są i podawane zgodnie z  obowiązującymi
 4. Jadłospisy oparte są na zasadach racjonalnego żywienia i opracowywane w systemie tygodniowym. Ich treść ustala intendent ds. żywienia i  zaopatrzenia w porozumieniu z  kucharką, a zatwierdza dyrektor.
 5. Jadłospisy podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń i w ogłoszeniach na LIBRUSIE
 6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu w danym dniu.

§7
Kalkulacja stawki za posiłki

 1. Zgodnie z kalkulacją wymienioną w § 3 ust 2, 4 i 9  dla dzieci ustala się dzienną stawkę na kwotę   12 zł w tym:

        - śniadanie i drugie śniadanie - 3 zł

        - obiad 7 zł

        - podwieczorek 2 zł

   

 1. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków dla pracowników przedszkola - osób wymienionych w § 2 ustala się w wysokości jak w § 4 ust 3   dzienną stawkę na kwotę 22,68 zł w tym:

        - śniadanie i drugie śniadanie - 6,62 zł

        - obiad 12,25 zł

        - podwieczorek 3, 81 zł

§8
Postanowienia końcowe

 1.  O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor.
 2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu,  w porozumieniu z organem prowadzącym.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2021r.

 

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Orły Edukacji

Przedszkole nr 12 im. "Bajkowej Przygody" - Mikołow