PROCEDURA WPROWADZANIA DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH

W PRZEDSZKOLU NR 12 IM. „BAJKOWEJ PRZYGODY”

W MIKOŁOWIE

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe - art.1 pkt 18, art. 44 ust.2 pkt 3, art 55 ust.1 pkt 4, art. 68 ust.1 pkt 9, art. 86 ust.1 (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz.910).

 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1327).

 3. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017, poz. 1646) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 4. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2019r. poz.1664).

 5. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017r. poz. 356).

 6. Statut Przedszkola nr 12 w Mikołowie

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Działaniem innowacyjnym jest nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy przedszkola.

 2. Nauczyciel ma prawo stosowania nowatorskich rozwiązań edukacyjnych w formie działań innowacyjnych.

 3. Udział nauczyciela w opracowywaniu i wdrażaniu działań innowacyjnych jest dobrowolny.

 4. Działalnością innowacyjną można objąć wybrane zajęcia edukacyjne, wybrany oddział lub określoną grupę dzieci.

 5. Jeżeli wprowadzenie działań innowacyjnych wymaga przyznania przedszkolu dodatkowych środków budżetowych, to mogą one być podjęte jedynie w sytuacji, gdy organ prowadzący przedszkole wyrazi pisemną zgodę na finansowanie zaplanowanych działań.

 6. Działanie innowacyjne powinno wynikać z diagnozy potrzeb przeprowadzonej przez nauczyciela.

 7. Działanie innowacyjne powinno mieć na celu korzyści edukacyjne, opiekuńcze, wychowawcze dzieci, a tym samym podnosić jakość pracy przedszkola.

 8. Działanie innowacyjne wdrażane w przedszkolu nie może naruszać uprawnień dziecka:

  1. do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w obowiązujących przepisach prawa oświatowego,

  2. w zakresie uzyskania wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

 

 1. ZADANIA NAUCZYCIELA/ZESPOŁU NAUCZYCIELI

 

 1. Działania innowacyjne można wprowadzić w dowolnym momencie roku szkolnego, uwzględniając ramy czasowe realizacji innowacji.

 2. Nauczyciel/zespół nauczycieli zgłasza dyrektorowi przedszkola chęć wdrożenia działań innowacyjnych, wypełniając Kartę informacyjną działań innowacyjnych, która stanowi załącznik do procedury.

 3. Nauczyciel/zespół nauczycieli zgłaszających innowację, po zatwierdzeniu jej przez dyrektora przedszkola, prezentują założenia innowacji radzie pedagogicznej na najbliższym posiedzeniu rady.

 4. Nauczyciel/zespół nauczycieli wdrażający działania innowacyjne na spotkaniach Zespołów przedmiotowych, Zespołu planowania lub rady pedagogicznej, dzielą się spostrzeżeniami
  z realizacji innowacji, omawiają bieżące działania innowacyjne.

 5. Po zakończeniu realizacji działań innowacyjnych nauczyciel/zespół nauczycieli składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji innowacji oraz dokonuje podsumowania innowacji na konferencji rady pedagogicznej.

 

 1. ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 

 1. Dyrektor PRZEDSZKOLA po otrzymaniu od nauczyciela/zespołu nauczycieli Karty informacyjnej działań innowacyjnych, zapoznaje się z założeniami innowacji, sprawdza czy przedstawione działanie innowacyjne spełnia warunki określone w procedurze i zatwierdza innowację do realizacji.

 2. W przypadku, gdy działanie innowacyjne nie spełnia warunków procedury, lub dyrektor ma wątpliwości co do innowacyjnego charakteru przedstawionych działań, dyrektor omawia z nauczycielem/zespołem nauczycieli planowane działania innowacyjne i odracza zatwierdzenie realizacji innowacji do czasu wprowadzenia korekt przez nauczyciela/zespół nauczycieli.

 3. Zapewnia odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne, jakie są niezbędne do realizowania planowanych działań innowacyjnych.

 4. Uzyskuje od organu prowadzącego pisemną zgodę na finansowanie działań innowacyjnych w przypadku, gdy ich realizacja wymaga dodatkowych środków budżetowych.

 5. Przedstawia dokument, potwierdzający zapewnienie środków finansowanych w przypadku gdy działanie innowacyjne będzie finansowane z innych źródeł np. z Funduszy Europejskich, fundacji itp.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą wszelkie decyzje podejmuje dyrektor przedszkola.

 

Karta informacyjna działań innowacyjnych

w Przedszkolu nr 12 im. ”Bajkowej Przygody”

w Mikołowie

r.szk. ………………………….

 

NAZWA INNOWACJI: ..............................................................................................................

 

Nauczyciel/zespół nauczycieli: ....................................................................................................

 

1

Obszar innowacji:

(metodyczny, organizacyjny, wychowawczy, inny)

 

2

Odbiorca działalności innowacyjnej:

 

3

Czas trwania innowacji:

 

4

Cel innowacji:

 

5

Sposób realizacji innowacji - opis działalności innowacyjnej:

 

6

Planowane efekty:

 

7

Przydatność (korzyści) dla przedszkola:

 

8

Sposób ewaluacji działalności innowacyjnej:

 

9

Uwagi:

 

 

……………………………………………

podpis Nauczyciela

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Orły Edukacji

Przedszkole nr 12 im. "Bajkowej Przygody" - Mikołow