Procedura kontaktów z rodzicami w Przedszkolu nr 12 w Mikołowie

1. Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli
z rodzicami/opiekunami oraz uwzględnienia ich w działalności wychowawczej przedszkola zawartej w przedszkolnym programie wychowawczym.

2. Kontakty rodziców/opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonegoi podanego na początku roku szkolnego harmonogramu, uwzględniającego:

- Zebrania z rodzicami

- Harmonogram imprez i uroczystości

3. Rodzice/opiekunowie mają możliwość kontaktów dodatkowych poza ustalonym harmonogramem w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny one odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu i miejsca takiego spotkania.

4. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie przedszkole. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko w danym pomieszczeniu, a nie na korytarzu.

5. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami/opiekunami w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonym harmonogramem.

6. Kontakty mogą mieć charakter osobisty.

7. Przede wszystkim Nauczyciel informuje rodziców o ważnych sprawach dotyczących dziecka:
- przez Librusa,
- w rozmowie telefonicznej (ale w sytuacji ważnej, dotyczącej stanu zdrowia dziecka lub jego bezpieczeństwa),
- na spotkaniu z rodzicem.
Przez Librusa przekazujemy krótkie wiadomości i umawiamy się na spotkanie z nauczycielem.
Nauczyciel obsługuje Librusa poza godzinami pracy w grupie, między 6.00 a 16.00

Rodzic informuje nauczyciela o ważnych sprawach dotyczących dziecka:
- przez Librusa,
- przez domofon lub przekazując informację pracownikowi przedszkola (ale tylko np. informacja, że dziś odbierze ktoś inny lub że dziecko ma nowe kapcie w szafce itp ),
- przez sekretariat (telefonicznie lub osobiście),
- na spotkaniu z nauczycielem.

Dotyczy to także kontaktu ze specjalistami: logopeda, terapeuta SI, psycholog, nauczyciele: religii, j.angielskiego.

Nauczyciel nie prowadzi rozmów z rodzicami na korytarzu, w szatni czy przez telefon – jego zadaniem jest opieka nad dziećmi. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/opiekunami i udzielania informacji o dziecku w czasie trwania zajęć.

Dyrekcja jest dostępna dla rodziców w ważnych dla nich sprawach w wyznaczonym dniu,
w godzinach od 15.00 do 17.00, po wcześniejszym umówieniu z rodzicem.

7. Obecność rodziców/opiekunów na zebraniach ogólnych/ grupowych potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej grupy.

8. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez rodziców/opiekunów kolejno do ( zachowanie drogi służbowej):
- nauczyciela,
- dyrektora przedszkola,
- rady pedagogicznej,
- organu nadzorującego przedszkole.

9. Rodzice/opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą procedurę w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy przedszkola
z rodzicami.

 

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Orły Edukacji

Przedszkole nr 12 im. "Bajkowej Przygody" - Mikołow