Mikołów, dnia 18.08.2021 rok

 

Procedura żywienia w Przedszkolu nr 12 im. „Bajkowej Przygody” w Mikołowie

 

 1. Podstawa prawna:
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - V aktualizacja z dnia 19 listopada 2020r.,
 • Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1539 z późn. zm),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. z zm.),
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz.69 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 z póżn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59 z późn.zm).

 

 1. Cel procedury:

Ustalenie zasad postępowania podczas żywienia dzieci oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych zasad żywienia.

 

 1. Przedmiot procedury:

Określenie:

 • zasad bezpiecznego żywienia,
 • zasad higieny,
 • zasad dostawy produktów żywnościowych.

 

 1. Zakres procedury

Dotyczy dyrektorów, opiekunów dzieci, pomocy do dzieci, pracowników kuchni, intendentów, woźnych oraz wychowanków placówki.

 

 1. Działania związane z realizacją zasad bezpiecznego żywienia:
 • Przed każdorazowym wejściem pracowników do placówki pracownicy myją ręce wodą z mydłem albo dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji.
 • Zwraca się uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce wodą z mydłem, bądź opiekun myje dzieciom ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 • W placówce obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzone są zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Zwraca się szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. W przypadku kontaktu z wychowankami i innymi pracownikami placówki pracownicy gastronomii stosują maseczki.
 • Osoby pracujące w kuchni często i dokładnie myją ręce wodą z mydłem albo dezynfekują osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • W placówce zorganizowane jest bezpieczne korzystanie z posiłków. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60⁰C lub są wyparzane.
 • Nie organizuje się poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
 • Źródełka i fontanny wody pitnej są użytkowane zgodnie z aktualną sytuacją epidemiologiczną. Dopuszcza się udostępnianie urządzeń dystrybuujących wodę wodociągową do picia. Rekomenduje się korzystanie przez dzieci z bezdotykowych źródełek i fontann wody pitnej lub z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne udostępniania dzieciom wody wodociągowej zostały wskazane na stronie internetowej GIS
 • Dostawcy produktów żywieniowych zostawiają towar w miejscu wyznaczonym przez placówkę. Jeżeli pracownik ma kontakt z dostawcą to zakrywa usta, i nos maseczką. Pomiędzy dostawcą a pracownikiem zachowany jest dystans społeczny min. 1,5m.
 • Pracownicy kuchni wydający posiłki z kuchni ponoszą odpowiedzialność za to, by posiłki nie uległy zanieczyszczeniu.
 • Pracownicy obsługi ponoszą odpowiedzialność za czystość i bezpieczeństwo przygotowania pomieszczeń, w których wychowankowie spożywają posiłki.
 • Opiekunowie podczas pracy zachowują dystans społeczny między sobą min.1,5 m
 • Przeprowadzając dezynfekcję pracownicy ściśle stosują się do zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest przestrzeganie czasu do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
 • Personel pomocniczy oraz kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi. W tym celu pracownicy kuchni wysyłają posiłki windą, następnie woźne wyjmują posiłki
  z windy w pomieszczeniu „wydawalni posiłków”, układają na wózkach kelnerskich i przewożą do sal dzieci. Pomoce nauczycieli   rozdają posiłki dzieciom. Po zjedzeniu przez dzieci posiłków, pomoc do dzieci wystawia przed salę brudne naczynia na wózku kelnerskim, które przejmują woźna i  myją je
  w zmywalniach.
 • W wyjątkowych sytuacjach pracownikom kuchni pomagają intendenci i oddelegowani tylko i wyłącznie do tych zadań pracownicy.

 

Postanowienia końcowe

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor placówki.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy placówki.
 3. Za zapoznanie pracowników z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor placówki.
 4. Traci moc procedura żywienia w Przedszkolu nr 12 w Mikołowie
  z dnia 26.08.2020 roku

 

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Orły Edukacji

Przedszkole nr 12 im. "Bajkowej Przygody" - Mikołow