"Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
,
Jeśli nie wie – 
wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż"
                                Janusz Korczak

 

Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

 • Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Powszechną Deklarację Praw Człowieka;
 • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U.z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz 17);
 • Statut Przedszkola

 

 

Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest miedzy innymi w następujących obszarach:

 

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (obszar 1);
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku  (obszar 2);
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych (obszar 6);
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. (obszar 12);
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne (obszar 15).

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:   

 • Stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnie z ich wrodzony potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym

 

CELE SZCZEGÓLOWE:

 • Kształtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności;
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
 • Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta;
 • Wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej;
 • Rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych
  i dochodzenia do kompromisu;
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła;
 • Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń;
 • Rozwijanie postaw prozdrowotnych;
 • Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

 

METODY PRACY:

 • Przyswajanie – metody podające: opowiadanie, wiersze, piosenki, rozmowa, historyjka obrazkowa, praca z tekstem;
 • Odkrywanie – metody problemowe: gry dydaktyczne,,,Burza mózgów”, inscenizacja;
 • Przeżywanie – metody aktywizujące: drama, pokaz, wystawa – ekspozycja; 
 • Działanie – metody praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne np. rebusy, rozsypani.

 

FORMY PRACY:

 • praca indywidualna;
 • zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy;
 • czynności samoobsługowe dzieci (np. związane z utrzymaniem higieny osobistej, porządku w sali, szatni) oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, domu itp.;
 • spacery, wycieczki;
 • zajęcia organizowane przez nauczycielkę z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach;
 • udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu i poza nim;
 • udział w konkursach, festiwalach, przeglądach.

 

 

KRYTERIA SUKCESU PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

 

Dziecko:

1.  Dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność.

2.  Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.

3.  Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.

4.  Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

5.  Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.

6.  Szanuje wolność innych, cudze zdanie.

7.  Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych.

8.  Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje

     racje, oceny i odczucia.

9.   Zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe.

10. Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie    pojęcie ojczyzna.

11. Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.

12. Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej.

13. Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.

14. Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm

    społecznych.

15. Zna swoje prawa i obowiązki.

16. Szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość,

     szacunek, wyrozumiałość.

17. Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.

18. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o      doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.

19. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością

     przyjmować porażki.

20. Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE I ICH SPOSOBY REALIZACJI

 

OBSZAR

ZADANIA WYCHOWAWCZE

/SUKCES/

JAKO PRZEDSZKOLAK:

PRZYKŁADOWE FORMY REALIZACJI

 

Integracja

Przedszkole jest miejscem przyjaznego przebywania dzieci o różnym stopniu rozwoju.

 • rozróżnianie negatywnych i pozytywnych form zachowania;
 • akceptowanie drugiego człowieka;
 • rozróżnianie dobra od zła,
 • przestrzeganie kompromisu w zabawie,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • pomaganie niepełnosprawnym i innym,
 • rozpoznawanie i nazywanie uczuć innych,
 • kształtowanie samodzielności,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej.
 • przestrzegam zasad i norm zawartych w Kodeksie  przedszkolaka;
 • okazuje szacunek dorosłym;
 • jestem serdeczny dla innych;
 • akceptuje innych takimi, jacy są;
 • mówię o swoich uczuciach;
 • pomagam młodszym, słabszym;
 • staram się być samodzielny;
 • dążę do rozwiązywania problemów w sposób społecznie akceptowany
 • zabawy integracyjne, tematyczne; dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe;
 • muzykoterapia;
 • formy teatralne;
 • literatura dla dzieci;
 • wystawki prac dziecięcych;
 • zajęcia otwarte, warsztaty dla rodziców;
 • relaksacja

 

Obyczajowość

Przedszkole pomaga dostrzegać wokół siebie wartości ważne dla społeczeństwa.

 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny oraz wypełnianie obowiązków na ich rzecz,
 • dbanie o dobro własne i innych,
 • odczuwanie więzi z przedszkolem, domem rodzinnym i ojczyzną,
 • używanie form grzecznościowych,
 • kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji,
 • rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,
 • dostrzeganie odrębności innych i rozumienie ich potrzeb
 • wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi;
 • potrafię czekać na swoja kolej podczas działalności zabawowej i edukacyjnej;
 • szanuję własność cudzą i wspólną;
 • wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych;
 • do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce;
 • bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym;
 • pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom;
 • próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami;
 • stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam itp.;
 • wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby zdobyć wiedzę i umiejętności  potrzebne mi w szkole.
 • kronika przedszkolna,
 • uroczystości,
 • spotkania,
 • konkursy,
 • koncerty,
 • programy,
 •  przedsięwzięcia,
 • publikacje.

 

Regionalizm

Patriotyzm

Przedszkole tworzy warunki sprzyjające uczestniczeniu dzieci w życiu rodziny, lokalnego środowiska oraz klimat miłości do małej i wielkiej ojczyzny.

 

 

 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,
 • rozwijanie zainteresowania własną miejscowością i regionem,
 • wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej,
 • uświadamianie oraz wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz jego dziedzictwa,
 • kształtowanie postaw otwartych, tolerancyjnych, nastawionych na różnorodność i akceptację innych kultur i narodów,
 • szanowanie praw człowieka.
 • znam członków swojej rodziny;
 • znam nazwę swojej miejscowości i uczestniczę w jej życiu;
 • szanuję kulturę i tradycje narodowe;
 • wiem, że mieszkam w Polsce i jestem Polakiem;
 • znam hymn Polski i szanuję znaki narodowe;
 • wiem, że Polska należy do Unii Europejskiej;
 • wiem, ze wszyscy ludzie mają te same prawa.

 

 • zajęcia tematyczne,
 • spacery,
 • wycieczki,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • konkursy tematyczne,
 • wystawy okolicznościowe,
 • imprezy,
 • kiermasze,
 • uroczystości.

 

 

Ekologia

Przedszkole uczy kochać i chronić otaczającą go przyrodę.

 

 • kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska naturalnego,
 • ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby zachowania jej piękna,
 • kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w swoim otoczeniu,
 • zachęcanie dzieci i ich rodziców do podejmowania konkretnych działań na rzecz przyrody ojczystej.
 • nie  łamię gałęzi drzew i nie  depczę trawników;
 • nie  śmiecę;
 • nie  męczę zwierząt;
 • sadzę drzewa i krzewy;
 • opiekuję się zwierzętami;
 • zwracam uwagę tym, którzy czynią krzywdę przyrodzie;
 • rozpoznaję zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

 

 • wycieczki,
 • spacery,
 • konkursy,
 • prace porządkowe,
 • prace hodowlane,
 • doświadczenia,
 • obserwacje przyrodnicze,
 • eksperymenty,
 • akcje ekologiczne,
 • filmy.

 

 

Zdrowie

Przedszkole rozwija umiejętności i nawyki oraz promuje zachowania, które pozwalają spojrzeć na zdrowie, jako wartość.

 

 • kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia,
 • nabywanie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej,
 • stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych, oraz życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym,
 • angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola.

 

 • znam zasady dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz je przestrzegam;
 • chętnie korzystam z zabiegów higienicznych;
 • spożywam zróżnicowane posiłki;
 • czynnie spędzam wolny czas;
 • rozumiem zasady sportowej rywalizacji;
 • ubieram się stosownie do pory roku.

 

 • zajęcia zorganizowane,
 • zabiegi higieniczne,
 • spacery,
 • wycieczki,
 • zawody sportowe,
 • konkursy i turnieje,
 • przedsięwzięcia i akcje prozdrowotne.

 

 

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29