Program profilaktyczny został opracowany o następujące dokumenty:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U.
  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz 17)
 5. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów  nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89. poz. 730)

 

Program  profilaktyczny  jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty w następujących obszarach:

- Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
 i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. (1 )

 - Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

 - Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. (2)    

 - Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. (5)      

 - Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych (6)  

 

- Pomaganie  dzieciom  w  rozumieniu  istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń (11)

 

Cel ogólny:

- Podejmowanie działań tak, aby dziecko radziło sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu bycie, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi, potrafiło znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach. 

 

Cele szczegółowe:

- Kształtowanie u dzieci świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.

- Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych.            

- Rozwijanie aktywności ruchowej.    

- Przestrzeganie zasad bezpiecznych zabaw ruchowych, poruszania się w grupie, na wycieczkach, spacerach.                     

- Świadome unikanie niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń na drodze i wynikających z: przypadkowych spotkań z nieznajomymi, zabaw zapałkami, spożywania lekarstw,  środków chemicznych,  nieznanych roślin, zbliżania się do zwierząt.

- Wzmacnianie poczucia wartości i budowanie pozytywnego obrazu siebie.                

- Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych.      

- Radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z  przemocą i uzależnieniami.    

- Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów z  rówieśnikami. 

 

Zadania

I. Promocja zdrowia, zdrowego żywienia i zdrowych nawyków.

1.  Zdrowy styl odżywiania.          

2.  Estetyka i higiena przygotowywania i spożywania posiłków.      

3.  Higiena osobista.      

4.  Higiena otoczenia.

 

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

- rozróżnia prawidłowe odżywianie od nieprawidłowego

- zna produkty, które maja duże wartości odżywcze

- rozumie strukturę żywienia wynikającą z piramidy zdrowia

- wie, że podczas przygotowywania posiłków należy zachować szczególną czystość

- potrafi nakryć do stołu

- umie kulturalnie zachować się przy stole

- dba o czystość swojego ciała, włosy, paznokcie, ubiór, zdrowe zęby i narządy zmysłów

- zna i używa przybory toaletowe

- rozumie przyczyny chorób zakaźnych

- wie, jak ubrać się do warunków atmosferycznych

- wie, dlaczego należy przebywać na świeżym powietrzu

- zachowuje ład i porządek w swoim otoczeniu

 

II. Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, w domu i na drodze.

1.Bezpieczeństwo podczas zabaw.

2.Bezpieczna droga do przedszkola.

3.Udzielanie pierwszej pomocy.

4.Zachowanie ostrożności wobec zwierząt, przedmiotów, roślin, lekarstw i środków chemicznych.  

5.Kontakty z nieznajomymi.

6. Profilaktyka przeciwpożarowa.

 

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

- zna zasady współżycia w zespole

- korzysta z zabawek, przyborów  i sprzętu  zgodnie z ustalonymi regułami

- samodzielnie ocenia własne zachowania i innych pod względem bezpieczeństwa

- zna podstawowe zasady ruchu drogowego, zna niektóre znaki drogowe

- wie, do kogo zwrócić się w sytuacjach zagrożenia

- zna numery alarmowe

- potrafi przybrać obronną postawę przed atakiem psa,   nie drażni zwierząt

- nie bawi się lekarstwami i  środkami chemicznymi

- nie zrywa nieznanych owoców i grzybów

- wie, jak należy zachować się w kontaktach z nieznajomymi, potrafi odmówić

- wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarem

 

III. Nałogi i ich skutki

1.Alkohol.

2.Nikotyna.

3.Narkotyki.

4.Komputer i telewizja.

 

Oczekiwane efekty: 

Dziecko:

- wie, jakie uboczne skutki ma alkohol, papierosy i narkotyki

- rozumie zakaz spożywania tych używek

- jest asertywne

- zna zagrożenia wynikające z korzystania z telewizji i internetu

- zastanawia się nad dokonywanymi wyborami i ich wpływem na własne bezpieczeństwo

 

IV. Aktywność ruchowa z profilaktyka wad postawy.

1. Gry i zabawy sprawnościowe.

2. Rekreacja i wypoczynek.

 

Oczekiwane efekty: 

Dziecko:

- rozumie znaczenie uprawiania sportu dla zdrowia

- potrafi nazwać części swojego ciała

- umie utrzymywać prawidłowa postawę ciała

- rozumie niekorzystny wpływ nadmiernego korzystania z telewizora i komputera

- aktywnie wypoczywa

 

V. Akceptacja innych.

1.Nawiązywanie więzi.

2.Tolerancja osób niepełnosprawnych.  

3.Radzenie sobie z emocjami.

 

Oczekiwane efekty: 

Dziecko:

potrafi okazywać uczucia przyjaźni, sympatii ,empatii

umie jasno sformułować opinie, prośbę; oraz porozumiewać się bez słów

- pomaga innym kolegom i koleżankom w ich problemach

- pokonuje uprzedzenia wobec osób chorych i niepełnosprawnych

- jest gotowe nieść pomoc osobom słabszym,  niepełnosprawnym i potrzebującym

- zna, rozumie, wyraża emocje i potrafi o nich opowiedzieć

- wie, jak można radzić sobie w trudnych sytuacjach

- potrafi opanować w niektórych sytuacjach negatywne emocje

 

VI. Środowisko wokół nas

 1. Zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza.
 2. Działania proekologiczne.

 

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

- wie jak chronić środowisko przed zanieczyszczeniem

- jest wrażliwe na przejawy niszczenia przyrody najbliższej okolicy

- zna skutki skażenia wody, gleby i powietrza

- bierze udział w akcjach proekologicznych

- potrafi segregować odpady

 

Program profilaktyczny uczy  dzieci:

1. Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać.

2. Jak mówić to, co chce sie powiedzieć.

3. Jak słuchać uważnie.

4. Jak prosić o pomoc.

5. Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie.

6. Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem.

7. Jak mówić przepraszam.

8. Jak radzić sobie z prześladowaniem.

9. Jak rozwiązywać konflikty.

10. Jak adaptować sie do nowych sytuacji.

11. Jak pomagać innym.

12. Jak rozpoznawać substancje trujące.

13. Umiejętności mówienia "nie".

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29
Grupa MISIE   21
Grupa ŻABKI   22
Grupa TYGRYSKI   23
Grupa JEŻYKI   24
Grupa BIEDRONKI   25
Grupa KOTKI   26
Grupa MOTYLKI   27