PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA   NR 12 W MIKOŁOWIE.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny powstał w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, która wskazuje cele wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Celem programu jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania, uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

Zawarte w programie profilaktyczno-wychowawczym treści wychowania stanowią spójny system wybranych fundamentalnych wartości, które zostały ujęte w określone zasady wraz z ustalonymi przez nas normami postępowania dla dziecka i dorosłego. Program realizowany jest zgodnie z indywidualnym potencjałem każdego dziecka.

 1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), a także rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356), wskazały szkołom i placówkom obowiązek wprowadzenia zmian w obszarze podejmowanych przez nie działań wychowawczo-profilaktycznych.

            Profilaktyka, to proces wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi rozwojowi oraz eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu.

 

            Program profilaktyczny przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.  Ma on na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, ułatwiać dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia, uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń  z  udziałem  dzieci.  Przygotować  dzieci  do tego, by potrafiły współżyć z innymi, poznawać zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w sytuacjach. takich, że będą mogły się nauczyć, jak radzić sobie z trudnościami a w okresie dorastania i dorosłości, lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami. Promować i kształtować zdrowy styl życia.

Program  profilaktyczny jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty w następujących obszarach:

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

      Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.         Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych

Pomaganie  dzieciom  w  rozumieniu  istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń

 1. CELE PROGRAMU

Podstawowym celem i założeniem programu wychowawczo-profilaktycznego jest kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw oraz wyposażenie ich w niezbędne wiadomości
i umiejętności w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie oraz bezpieczeństwa, rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom we współczesnym świecie.

Cele szczegółowe:

1) nabywanie umiejętności rozumienia siebie i innych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwracania się o pomoc do osób dorosłych;

2) zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia oraz współdziałania z innymi, próby rozwiązywania konfliktów i dochodzenia do kompromisu;

3) zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów;

4) budowanie systemu wartości, takich jak: tolerancja, uczciwość, sprawiedliwość, odpowiedzialność, odróżnianie dobra od zła, szczerość, przebaczenie, cierpliwość;

5) wyposażenie dzieci w umiejętności pozwalające na ocenę sytuacji zagrażającej ich bezpieczeństwu;

6) nabywanie wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie zdrowego stylu życia (aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie);

7) nabywanie umiejętności pełnienia ról społecznych, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka

(np. pełnienie dyżurów);

8) wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości
i umiejętności jako czynniki motywującego do dalszych działań dziecka;

9) kształtowanie zachowań prozdrowotnych w szczególności umiejętności spędzania wolnego czasu, przestrzegania zasad higieny i zdrowego odżywiania się.

10) rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku
i akceptacji.

 1. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH

Dyrektor przedszkola:

1) dba o prawidłowe funkcjonowanie przedszkola, poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej placówki, kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu;

2) wspiera finansowo i organizuje działania profilaktyczne w środowisku przedszkolnym;

3) stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;

4) czuwa nad realizowaniem przez dzieci obowiązku szkolnego;

5) organizuje spotkania szkoleniowe dla nauczycieli;

6) dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie placówki.

Rada pedagogiczna:

1) zapewnia dzieciom wszechstronną pomoc;

2) współpracuje z instytucjami do spraw opieki i wychowania;

3) diagnozuje problemy edukacyjno-wychowawcze w przedszkolu;

4) odpowiada za udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny dzieci;

6) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń, w oparciu o rozpoznanie potrzeb dzieci;

7) dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu.

 1. REGUŁY ZACHOWAŃ OBOWIĄZUJĄCE W NASZYM PRZEDSZKOLU

W Kodeksie Przedszkolaka zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci w przedszkolu normy

dotyczące zachowania:

1) w sali,

2) podczas posiłków,

3) w łazience,

4) w szatni,

5) w trakcie wycieczek, spacerów, przebywania na podwórku.

Kodeks obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej.

KAŻDY NAUCZYCIEL POWINIEN PAMIĘTAĆ!

Dzieci wciąż krytykowane uczą się potępiać.

Dzieci wychowywane w atmosferze wrogości uczą się walczyć.

Dzieci wzrastające w strachu uczą się bać.

Dzieci, które spotykają się wciąż z politowaniem, uczą się użalać nad sobą.

Dzieci ciągle ośmieszane uczą się nieśmiałości.

Dzieci wzrastające pośród zazdrości uczą się, czym jest zawiść.

Dzieci bezustannie zawstydzane uczą się poczucia winy.

Dzieci otoczone tolerancją uczą się cierpliwości.

Dzieci otrzymujące dość zachęty uczą się śmiałości.

Dzieci, którym nie szczędzi się pochwał, uczą się doceniać wartość.

Dzieci w pełni aprobowane uczą się lubić samych siebie.

Dzieci akceptowane uczą się odnajdywać w świecie miłość.

Dzieci, które często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele.

Dzieci wzrastające w atmosferze wspólnoty uczą się hojności.

Dzieci otoczone rzetelnością i uczciwością uczą się, czym są prawda i sprawiedliwość.

Dzieci wychowywane w poczuciu bezpieczeństwa uczą się ufać sobie i innym.

Dzieci dorastające w klimacie przyjaźni uczą się, jak wspaniale jest żyć.

Dzieci otoczone łagodnością uczą się spokoju ducha.

Zasady zachowania w sali:

 1. Bezpiecznie poruszam się w sali.
 2. Bawię się w zgodnie zgodzie z innymi.
 3. Sprzątam po sobie.
 4. Mówię przepraszam, gdy kogoś skrzywdzę.
 5. Używam słów: proszę, przepraszam, dziękuję.
 6. Dzielę się wszystkim.
 7. Mówię umiarkowanym głosem.
 8. Uśmiecham się do innych.
 9. Jestem tolerancyjny/tolerancyjna.
 10. Pomagamy sobie nawzajem.
 11. Wrzucam śmieci do kosza.
 12. Siedzę poprawnie na krzesełku lub dywanie podczas zajęć organizowanych.
 13. Na zajęciach podnoszę rękę do góry, gdy chcę coś powiedzieć.
 14. Pełnię obowiązki na rzecz grupy – dyżur pełniony przez dzieci 5-, 6-letnie.
 15. Zgłaszam konieczność wyjścia do toalety.

Jestem cicho, gdy:

- inni pracują;

- inni się bawią;

- czytamy i słuchamy;

- inni są zmęczeni;

- inni odpoczywają.

Normy zachowania podczas posiłków:

 1. Siedzę prosto przy stole.
 2. Jem w ciszy, kulturalnie spożywam posiłek.
  1. Nakładam sobie na talerz tyle, ile zjem.
  2. Czekam, aż wystygnie gorące danie.
  3. Jem powoli (szybkie zjadanie – połykanie – jedzenia jest niezdrowe i nieeleganckie), każdy kęs dobrze gryzę i żuję.
  4. Jem to, co lubię, próbuję innych potraw.
  5. Bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych wzorów, posługuję się sztućcami.
  6. Kiedy kończę zjadanie zupy z talerza, pochylam go od siebie (nie do siebie, gdyż mogę poplamić ubranie).
  7. Po zjedzonym posiłku grzecznie czekam, aż pani zabierze talerz.
  8. Nóż i widelec odkładamy razem, równolegle na talerzu, jest to ważne w restauracji dla kelnera, gdyż oznacza, że może już zabrać nakrycie. Kiedy natomiast na chwilę przerywam jedzenie, widelec i nóż krzyżuję na talerzu.
  9. Wycieram usta serwetką i odkładam ją na brzeg talerza.
  10. Odchodząc od stołu, zasuwam krzesełko i mówię „dziękuję”.
 3. NORMY ZACHOWANIA W ŁAZIENCE

  Higiena potrzeb fizjologicznych:

  1. Bezpiecznie poruszam się w łazience.
  2. Dbam o czystość w łazience.
  3. Najpierw korzystam z toalety, potem myję ręce.
  4. Pamiętam o użyciu papieru toaletowego.
  5. Korzystam z toalety pojedynczo.
  6. Zakładam bieliznę w toalecie.
  7. Zawsze po sobie spłukuję toaletę.
  8. Oszczędnie zużywam wodę, mydło, pastę do zębów.
  9. Jeśli potrzebuję pomocy pani przy skorzystaniu z toalety, proszę o pomoc.

  Etapy mycia rąk:

  1. Podwijam rękawy.
  2. Odkręcam kran.
  3. Wyciskam mydło w pianie na rękę.
  4. Namydlam obie ręce.
  5. Płuczę ręce wodą, aby całkowicie spłukać pianę.
  6. Zakręcam kran.
  7. Otrząsam ręce z wody nad zlewem.
  8. Wycieram ręce w swój ręcznik.
  9. Odwijam rękawy i wracam do sali.
  10. Myję ręce:

   - przed oglądaniem książek;

   - przed zabawą;

   - przed rysowaniem;

   - przed posiłkami i po ich spożyciu;

   - po wyjściu z toalety;

   - po powrocie ze spaceru, wycieczki, placu zabaw.

   Normy zachowania w szatni:

   1. Starannie układam swoją odzież, buty ustawiam równo na półce.
   2. Pamiętam o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko (spodnie –jeśli są zmienne, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki).
   3. Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku, otrzepuję buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieram buty o wycieraczkę.
   4. Przy rozbieraniu się pamiętam o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu).
   5. Starannie składam odzież i odkładam na swoją półkę.
   6. Pamiętam, aby pomagać kolegom, którzy tego potrzebują (przy rozsuwaniu zamków, odpinaniu guzików itp.).
   7. Po ubraniu się lub rozebraniu ustawiamy się w pary w wyznaczonym przez panią miejscu.
   8. Bezpiecznie poruszam się w szatni, mówię cicho.

   Zasady zachowania podczas wycieczek, spacerów, wyjść na podwórko:

   1. Przed wyjściem z budynku przedszkola sprawdzam, czy ubranie jest prawidłowo założone (buty, czapka, rękawiczki, zapięta kurtka).
   2. Idę na spacer w parze z kolegą/koleżanką.
   3. Przemieszczam się w miarę sprawnie.
   4. Mówię cicho lub szeptem.
   5. Dbam o przyrodę.
   6. Jestem ostrożny wobec nieznajomych.
   7. Słucham poleceń nauczycieli i opiekunów.
   8. Idę prawą stroną chodnika.
   9. Do autokaru wchodzę pojedynczo.
   10. Siadam na wyznaczonym przez panią miejscu.
   11. Podczas jazdy autokarem siedzę na swoim miejscu.
    1. Jeśli wchodzę do pomieszczeń (teatr, kino, filharmonia), jestem cały czas z grupą.
    2. Korzystam ze sprzętu zabawowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
    3. Podczas zabawy wiem, do czego służy piasek w piaskownicy.
    4. Reaguję na sygnały nauczyciela.
   12.  

    1. STOSOWANY SYSTEM MOTYWACYJNY

    W toku oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych stosuje się pozytywne wzmocnienia

    pożądanych zachowań dziecka. Nagrodą może być:

    - pochwała słowna – indywidualna, przed grupą, dyrektorem lub rodzicem,

    - pochwała gestem lub mimiką,

    - pochwała poprzez otrzymanie pieczątki „minki” symbolizującej zadowolenie,

    - sprawienie dziecku przyjemności poprzez pierwszeństwo przy wyborze zabawek, zabaw lub gier,

    - powierzenie ważnej funkcji w grupie, np. pomoc nauczycielce,

    - nagroda rzeczowa, np. znaczki,

    - obdarzanie dziecka szczególnym zaufaniem, np. poprzez formę dyżurów.

    Nieprzestrzeganie norm obowiązujących w grupie wiąże się z ponoszeniem konsekwencji własnych działań. Karą może być:

    - tłumaczenie, wyjaśnianie powodów, dla których dane zachowanie jest niewłaściwe,

    - ukazywanie następstw niewłaściwych zachowań, skłonienie dziecka do autorefleksji,

    - naprawa w miarę możliwości wyrządzonej szkody, zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę,

    - ostry sprzeciw i dezaprobata ze strony nauczyciela, „czasowe wyłączenie” z zabawy, aby dziecko przypomniało sobie zasady obowiązujące w grupie i przemyślało swoje zachowanie,

    - przekazywanie informacji o niepożądanym zachowaniu rodzicom dziecka.

    1. ZAMIERZENIA PROGRAMOWE W STOSUNKU DO RODZICÓW WYCHOWANKÓW
   13.  

    1.Zapoznanie rodziców z Programem wychowawczo-profilaktycznym przedszkola, ze wszystkimi zasadami i regułami przyjętymi do realizacji w przedszkolu.

    2.Tworzenie spójnego środowiska wychowawczego: przedszkole i rodzina.

    3.Wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym i pomoc w rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych.

    4.Uświadomienie rodzicom konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych dom - przedszkole.

    5.Udział rodziców w spotkaniach ze specjalistami: psychologiem dziecięcym, lekarzem, dietetykiem.

     

     

     

    1. EWALUACJA PROGRAMU

    Oceny efektów realizacji „Programu profilaktycznego”, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się na półrocznej i końcowej radzie pedagogicznej. Podstawę dla formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły:

     

    1. Analiza dokumentów: dzienniki zajęć, plany miesięczne, sprawozdania nauczycieli
     i specjalistów.
    2. Wnioski z obserwacji zachowań dzieci
    3. Rozmowy z rodzicami
    4. Ocena realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego na radzie pedagogicznej ewaluacyjnej.
    5. Wyniki analiz są wyznacznikami do pracy w kolejnych latach realizacji Programu.

      

    9.UWAGI KOŃCOWE

    1. Program wychowawczo-profilaktyczny przeznaczony jest do realizacji dla dzieci 3-6-letnich.
    2. Program nie uwzględnia podziału na grupy wiekowe, pozostawiając nauczycielom swobodę doboru treści, z uwagi na możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci, ich zainteresowania, dojrzałość emocjonalno-społeczną.

    3.Program ma charakter otwarty, jego treści mogą być rozszerzane w zależności od potrzeb dzieci, przedszkola, sytuacji, warunków środowiskowych oraz środków dydaktycznych, jakimi dysponuje przedszkole.

    Program wychowawczo-profilaktyczny Przedszkola   Nr 12 w Mikołowie został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców zgodnie z art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949).

 

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29