Mikołów, dnia 18.08.2021 rok

 

 

Procedura dotycząca zasad postępowania z zakażonym pracownikiem w Przedszkolu nr 12 im. „Bajkowej Przygody” w Mikołowie

 

 1. Podstawa prawna:
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - V aktualizacja z dnia 19 listopada 2020r.,
 • Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1539 z późn. zm),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (Dz.U. 2017, poz. 1368 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz.69 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

 

 1. Cel procedury:

Ustalenie zasad postępowania z pracownikami potencjalnie zakażonymi chorobą zakaźną w Przedszkolu
nr 12 w Mikołowie tak, aby zdrowe dzieci jak i personel nie był narażany na niebezpieczeństwo zarażenia się od chorego pracownika również ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.

 

 1. Przedmiot procedury:

Określenie zasad postępowania z zakażonym pracownikiem.

 

 1. Zakres procedury:

Dotyczy wszystkich pracowników placówki.

 

 1. Działania na wypadek zakażenia pracownika chorobą zakaźną:
 • Poinstruowanie pracowników placówki, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów infekcji lub choroby zakaźnej nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z dyrekcją placówki oraz powinni uzyskać teleporadę ze strony lekarza POZ, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112.
 • Poinformowanie pracowników, że do pracy mogą tylko przychodzić osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
 • Organizowanie pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, z zastosowaniem rozwiązania minimalizującego ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 • Poinformowanie pracowników, że mają dokonywać samoobserwacji i pomiaru temperatury codziennie. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 38°C) mają pozostać w domu i skorzystać
  z teleporady medycznej.
 • Zapewnienie w placówce w łatwo dostępnym miejscu numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • Zapewnienie w placówce pomieszczenia do izolacji (wyposażonego min. w środki ochrony osobistej
  i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • W przypadku, gdy pracownik placówki zostanie skierowany do szpitala z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest jako niosąca ryzyko epidemii, dyrektor tej placówki
  w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych niezwłoczne odsunięcie go od pracy, skierowanie do domu i poinformowanie o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem POZ, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonienia pod numer 999 lub 112.Wstrzymanie przyjmowania kolejnych grup dzieci.
 • Poddawanie obszaru, w którym poruszał się, przebywał zarażony pracownik gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.). Odnotowane w rejestrze mycia i dezynfekcji przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń placówki.
 • Stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, przy ustalaniu czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • W przypadku gdy lekarz lub służby sanitarne zlecą przeprowadzenie testów na obecność SARS-COV-2, współpracowanie w razie takiej konieczności.
 • Przygotowanie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosowanie się do wytycznych (Głównego Inspektora Sanitarnego) odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • Niezwłoczne poinformowanie pracowników, zleceniobiorców, stażystów i dostawców usług
  o stwierdzonym zagrożeniu.
 • W celu ochrony danych osobowych, praw publicznych i godności osób w stosunku do których może być podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną dyrektor placówki anonimizuje dane osobowe z wyjątkiem realizacji obowiązku prawnego przekazania informacji właściwym organom państwowym, o którym mowa jest w art. 6 i art. 9 RODO.
 • W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 • W przypadku wątpliwości zwrócenie się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

Postanowienia końcowe

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor placówki.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy placówki.
 3. Za zapoznanie pracowników z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor placówki.
 4. Traci moc procedura dotycząca zasad postępowania z zakażonym pracownikiem w Przedszkolu nr 12
  w Mikołowie z dnia 26.08.2020 roku

 

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29