PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NR 12

 

§ 1

 

 1. Niniejsza procedura ma na celu wprowadzenie ujednoliconego, partnerskiego sposobu współpracy pomiędzy przedszkolem a rodzicami dzieci.

 2. Rodzice dzieci powinni mieć możliwość współdecydowania w sprawach przedszkola, a także uczestniczyć w podejmowanych przez nie działaniach dydaktyczno – wychowawczych.

 3. Personel przedszkola powinien regularnie pozyskiwać od rodziców informacje na temat działalności przedszkola, a następnie wykorzystywać je w celu usprawnienia funkcjonowania przedszkola.

 4. Procedura, oprócz powszechnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego oraz statutu przedszkola, stanowi podstawę do monitorowania przyjętych w przedszkolu zasad współpracy z rodzicami.

 

§ 2

 1. Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest za współpracę z rodzicami w zakresie funkcjonowania oraz organizacji przedszkola, ogólnych zadań dydaktyczno – wychowawczych oraz współpracę z Radą Rodziców.

 2. Nauczyciele pracujący w grupie są odpowiedzialni za współpracę z rodzicami
  w zakresie organizacji pracy w grupie, organizacji zebrań, warsztatów, dni otwartych, czy przekazywania bieżących informacji dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi.

 3. Nauczyciele specjaliści są odpowiedzialni za współpracę z rodzicami w zakresie organizacji indywidualnych konsultacji, warsztatów, czy zebrań.

 4. Intendent jest odpowiedzialny za współpracę z rodzicami w zakresie organizowania posiłków, ustalania wspólnie z rodzicami jadłospisów dla dzieci z alergiami pokarmowymi oraz w zakresie spraw związanych z odpłatnością za żywienie i godziny pobytu dzieci.

 5. Personel pomocniczy – woźna oraz pomoc nauczyciela są odpowiedzialni
  za współpracę z rodzicami w zakresie organizowania zadań opiekuńczych.

 

§ 3

 1. W przedszkolu zaleca się następujące formy kontaktu:

a/ ustna: zebrania ogólne, zebrania grupowe,kontakty indywidualne, czy telefoniczne,

b/ pisemne: ogłoszenia i komunikaty na tablicy, pisemne zaproszenia, foldery,biuletyny, karty obserwacji, karty diagnozy,

c/ elektroniczna: za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony internetowej przedszkola, facebooku,

 1. Wybór odpowiedniej formy kontaktu powinien mieć na celu przede wszystkim przekazanie rodzicom w sposób skuteczny odpowiedniej informacji.

 

§ 4

 

 1. Do obowiązków rodziców należy:

 1. Systematyczne kontaktowanie się z przedszkolem w celu uzyskiwania bieżących informacji odnośnie postępów dziecka w nauce i jego zachowaniu,

 2. Podejmowanie współpracy z nauczycielami grup, a także z nauczycielami specjalistami w przypadku pojawienia się u dziecka trudności dydaktycznych, czy wychowawczych,

 3. Systematyczne dokonywanie opłat za przedszkole zgodnie z ustalonym harmonogramem,

 4. Informowanie personelu przedszkola o planowanych nieobecnościach dziecka,
  lub nieobecnościach związanych z chorobą.

 1. Do uprawnień rodziców należy:

 1. Możliwość zapoznania się z planowanymi działaniami przedszkola w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 2. Możliwość zapoznania się z zasadami dokonywania diagnozy dzieci oraz przeprowadzania monitoringu nabywanych przez nie umiejętności,

 3. Uzyskiwanie informacji i porad w sprawie wychowania i rozwoju dziecka,

 4. Przekazywanie personelowi przedszkola oraz organowi prowadzącemu
  i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.

 

 

§ 5

 

 1. W celu skutecznej współpracy z rodzicami dzieci nauczyciel powinien:

 1. Planować i organizować wspólnie z dziećmi i rodzicami odpowiednie formy mające na celu integrację środowiska przedszkolnego,

 2. Współdziałać z nauczycielami specjalistami oraz rodzicami dziecka w celu skoordynowania pomocy psychologiczno pedagogicznej udzielanej dzieciom, w tym zwłaszcza dzieciom z specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,

 3. Dbać o zachowanie bieżącego kontaktu z rodzicami niezależnie od tego, czy przejawiają oni w tym zakresie inicjatywę i organizować w tym celu spotkania, bądź w inny sposób informować ich o postępach dziecka w nauce i zachowaniu,

 4. Prowadzić zeszyty obserwacji zawierający informacje na temat dzieci, czynionych przez nich postępów w zakresie edukacji i wychowania, a także ewentualnych trudności w tym zakresie, w celu bieżącego przekazywania ich rodzicom,

 5. Powiadomienia rodziców o planowanym spotkaniu semestralnym przynajmniej na tydzień przed jego organizacją.

 1. Nauczyciele powinni gromadzić od rodziców informacje dotyczące ich oceny pracy przedszkola w formie ankiet i rozmów. Informacje te powinny następnie służyć usprawnieniu organizacji pracy przedszkola.

 

§ 6

 

 1. Spotkania informacyjne odbywają się w terminach określonych przez nauczycieli
  z rodzicami, przy czym spotkania takie powinny odbyć się:

 1. W listopadzie i kwietniu – w celu omówienia osiągnięć dydaktycznych
  i wychowawczych,

 2. W styczniu – w celu podsumowania pracy dydaktyczno – wychowawczej w I półroczu pracy przedszkola,

 3. W czerwcu – w celu podsumowania całorocznej pracydydaktyczno – wychowawczej przedszkola.

 1. Pozostałe spotkania w tym formy integracji środowiska przedszkolnego, czy dni otwarte, są organizowane w ramach bieżących potrzeb, po ustaleniu odpowiedniego harmonogramu z rodzicami dzieci.

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29
Grupa MISIE   21
Grupa ŻABKI   22
Grupa TYGRYSKI   23
Grupa JEŻYKI   24
Grupa BIEDRONKI   25
Grupa KOTKI   26
Grupa MOTYLKI   27