Mikołów, dnia 18.08.2021 rok

 

Procedura dotycząca stosowania środków ochrony indywidualnej w Przedszkolu nr 12 im. „Bajkowej Przygody”w Mikołowie

 

 1. Podstawa prawna:
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - V aktualizacja z dnia 19 listopada 2020r.,
 • Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1539 z późn. zm),
 • Kodeks Pracy ( U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162. z późn. zm),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844z późn. zm),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. z zm.),
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz.69 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59 z póżn. zm.).

 

 1. Cel procedury:

Ustalenie zasad stosowania środków ochrony indywidualnej w Przedszkolu nr 12 im. „Bajkowej Przygody” w Mikołowie tak aby zdrowe dzieci jak i również personel nie był narażany na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka oraz pracownika chorego oraz ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.

 

 1. Przedmiot procedury:

Określenie zasad stosowania środków ochrony indywidualnej.

 

 1. Zakres procedury:

Dotyczy wszystkich pracowników placówki, rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowanków placówki.

 

 1. Działania związane z realizacją stosowania środków ochrony indywidualnej:
 • Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej placówki gdy, nie ma możliwości zachowania dystansu.
 • Dyrektor placówki zabezpiecza w odpowiednią ilość i jakość środków ochrony indywidualnej dla potrzeb pracowników placówki tj. jednorazowe rękawiczki, maseczki oraz nieprzemakalne fartuchy
  z długim rękawem.
 • Osoby trzecie, w tym rodzice wychowanków/opiekunowie prawni, którzy wchodzą do placówki, mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa maseczką oraz nie przekraczania obowiązujących stref przebywania, wyznaczonych przez placówkę
 • Pracownicy placówki podczas przejmowania opieki nad dzieckiem od rodziców/upoważnionych opiekunów zobowiązani są do zachowania dystansu min. 1,5 m i noszenia maseczek.
 • Pracownicy placówki przekazujący dziecko rodzicom/prawnym opiekunom zobowiązani są do zachowania dystansu min. 1,5 m i stosowania maseczek.
 • Osoby dorosłe przyprowadzające dziecko do placówki oraz dzieci powyżej 4 roku życia muszą mieć założoną maseczkę.
 • Dzieci powyżej 4 roku życia posiadające stosowne zaświadczenie lekarskie, zwalniające ich
  z obowiązku noszenia maseczek, przyprowadzane do placówki mogą być bez maseczek.
 • Dzieci do 4 lat przyprowadzane do placówki przez rodziców/opiekunów prawnych nie muszą mieć założonych maseczek.
 • Na drzwiach wejściowych do placówki znajduje się informacja dla rodziców o nakazie stosowania przez nich maseczki podczas przekazywania i odbierania dziecka.
 • Na drzwiach służbowych (ewakuacyjnych) znajduje się informacja dla dostawców o nakazie stosowania przez nich maseczki podczas przekazywania towaru.
 • Na terenie placówki nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust, za wyjątkiem sytuacji określonych
  w przepisach prawa. Można to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa. Mydło, ciepłą wodę i płyn dezynfekujący zapewnia placówka.
 • W placówce są plakaty pokazujące jak zdejmować i nakładać rękawiczki i maseczki.
 • Pracownik sprawujący indywidualną opiekę nad dzieckiem przebywającym w izolowanym pomieszczeniu zobowiązany jest do zachowania dystansu 2m od wychowanka oraz zabezpieczenia się w dostępne w placówce środki ochrony indywidualnej (maseczkę, rękawiczki). Izolowane pomieszczenie jest wyposażone in. w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący.
 • Każdy pracownik zobowiązany jest stosować środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ:
 1. przed nałożeniem maski należy umyć ręce alkoholowym ręcznikiem do rąk lub mydłem
  i wodą,
 2. po zakryciu usta i nosa maseczką należy upewnić się, że między twarzą, a maską nie ma żadnych przerw,
 3. należy unikać dotykania maski podczas jej używania; po dotknięciu, należy umyć ręce alkoholowym ręcznikiem do rąk lub mydłem i wodą,
 4. należy wymienić maskę na nową, gdy tylko będzie wilgotna i nie używać ponownie masek jednorazowych,
 5. w celu usunięcia maski: należy usuń ją od tyłu (nie dotykając przodu maski); wyrzucić natychmiast; należy oczyść ręce za pomocą środka do dezynfekcji na bazie alkoholu lub mydła i wody,
 6. przed nałożeniem na dłonie rękawic należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem przez minimum 20 sekund,
 7. nie należy dotykać twarzy rękawiczkami,
 8. w celu usunięcia rękawic należy złapać palcami jedną rękawicę na wysokości nadgarstka
  i ściągnąć ją wywracając rękawicę wewnętrzną stroną na wierzch,
 9. trzymając zdjętą rękawicę w ręce w rękawiczce należy ruchem ślizgowym włożyć palce gołej ręki między rękawice a nadgarstek,
 10. należy zdjąć drugą rękawicę wzdłuż dłoni, a następnie naciągnąć na trzymaną w palcach rękawicę.
 • Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

Postanowienia końcowe

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor placówki.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy placówki, rodzice oraz wychowankowie placówki.
 3. Za zapoznanie pracowników z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor placówki.
 4. Traci moc procedura dotycząca stosowania środków ochrony indywidualnej w Przedszkolu nr 12 im. „Bajkowej Przygody” w Mikołowie z dnia 26.08.2020 roku.

 

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29