Mikołów, dnia 18.08.2021 rok

 

 

Procedura dotycząca przekazania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 12 im. „Bajkowej Przygody „
 w Mikołowie

 

 1. Podstawa prawna:
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - V aktualizacja z dnia 19 listopada 2020r.,
 • Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1539 z późn. zm),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. z zm.),
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
  u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 z późn. zm.).

 

 1. Cel procedury:

Ustalenie zasad przekazania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 12 im. „Bajkowej Przygody”
w Mikołowie tak, aby zdrowe dzieci jak i personel nie był narażany na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka oraz pracownika chorego oraz ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.

 

 1. Przedmiot procedury:

Określenie zasad bezpiecznego przekazania i odbierania dzieci z placówek

 

 1. Zakres procedury:

Dotyczy dyrektorów, nauczycieli, pomocy do dzieci, woźnych, rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowanków placówki.

 

 1. Działania związane z realizacją zasad bezpiecznego przekazania/odebrania dziecka z placówki:
 • Możliwość przyprowadzenia dziecka do placówki jest tylko w godzinach od 6:00 do 8:30.Następnie drzwi do placówki zostają zamknięte (bez żadnych odstępstw).
 • Osoby dorosłe przyprowadzające/odbierające dziecko do placówki muszą stosować środki ochronne
  w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych, od dzieci powyżej
  4 roku życia wymaga się założonej maseczki.
 • Dzieci powyżej 4 roku życia posiadające stosowne zaświadczenie lekarskie, zwalniające ich
  z obowiązku noszenia maseczek, przyprowadzane do placówki mogą być bez maseczek.
 • Dzieci do 4 lat przyprowadzane do placówki przez rodziców/opiekunów prawnych nie muszą mieć założonych maseczek.
 • Wymogiem przyjęcia dzieci do placówki jest dostarczenie przez rodzica/opiekuna podpisanej zgody na pomiary temperatury dziecka.
 • W placówce przed przejęciem opieki nad dziećmi w strefie wejścia do budynku może być dokonywany pomiar temperatury i ocena ogólnego stanu zdrowia. W tym czasie rodzic czeka przed wejściem do placówki, aż woźna (pomoc do dzieci) dokona pomiaru temperatury i oceni ogólny stan zdrowia dziecka. Po tych czynnościach dopiero rodzic może odejść. Kolejno woźna (pomoc do dzieci) przekazuje dziecko drugiej woźnej (pomocy do dzieci) w celu rozebrania dziecka i skierowania do sali.
 • Pracownik, który dokonuje pomiaru temperatury ma zasłonięte usta i nos.
 • Po dokonaniu pomiaru temperatury u grupy dzieci termometr bezdotykowy jest dezynfekowany, z kolei po dokonaniu pomiaru za pomocą innego termometru jest on każdorazowo dezynfekowany.
 • Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Dzieci chore i z temperaturą powyżej 37⁰C nie będą odbierane od rodzica/opiekuna.
 • Surowo zabroniony jest osobisty kontakt z osobami trzecimi dzieci uczęszczających do placówki.
 • Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 • Przynoszone do placówki zestawy ubrań zastępczych powinny być szczelnie opakowane.
 • Placówka powinna być niezwłocznie informowana przez rodziców o niedyspozycjach zdrowotnych dziecka.
 • Nie dopuszcza się podawania jakichkolwiek leków dzieciom uczęszczającym do placówki na prośbę rodziców.
 • Dziecko nie może przynosić do placówki swoich zabawek.
 • Dzieci mają po przyjęciu do placówki myte ręce wodą z mydłem.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje prawidłowej dezynfekcji.
 • Na drzwiach placówki jest informacja dotycząca wytycznych dla rodzica przyprowadzającego dziecko.
 • Opiekunowie/rodzice odprowadzający/odbierający dzieci 3 letnie -mogą wchodzić do budynku placówki lub na teren placówki, zachowując zasady:
 1. a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. c) dystansu od pracowników 1,5 m,
 4. d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych),
 5. e) nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania.

Rodzice dzieci powyżej 3 lat – wprowadzają dziecko do placówki tylko do strefy wejścia, dezynfekują ręce, przekazują dziecko woźnej (pomocy nauczyciela), odbijają kartę „Punktualny przedszkolak” i opuszczają przedszkole.

 • Odbieranie dzieci z placówki jest możliwe w godzinach: 13:00-16:30. Przed godz. 13:00 drzwi do placówki są zamknięte (bez żadnych odstępstw).
 • Osoby odbierające dziecko muszą mieć założoną maseczkę.
 • Rodzic aby odebrać dziecko – wchodzi do przedszkola tylko do strefy wejścia , dezynfekuje ręce, dezynfekuje domofon przez który wywołuje z danej grupy swoje dziecko. Następnie wychodzi na zewnątrz i czeka na nie przed wejściem do budynku.
 • W godzinach od 13:00-17:00 osoba wyznaczona z pracowników jest odpowiedzialna za przekazanie dziecka w ręce osoby odbierającej w strefie wejścia do budynku.
 • Ubrania dzieci, w których dziecko uczęszcza do placówki powinny być codziennie przez rodziców prane.
 • Rzeczy/ubrania na zmianę dla dzieci są codziennie oddawane rodzicom z powodu dezynfekcji w szatni.

 

Postanowienia końcowe

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor placówki.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy placówki, rodzice oraz wychowankowie placówki.
 3. Za zapoznanie pracowników z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor placówki.
 4. Traci moc procedura przekazania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 12 w Mikołowie z dnia 26.08.2020 roku.

 

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29