Mikołów, dnia 18.08.2021 rok

 

Procedura dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia wystąpienia zakażenia u dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 12 im. „Bajkowej Przygody” w Mikołowie

 

 1. Podstawa prawna:
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - V aktualizacja z dnia 19 listopada 2020r.,
 • Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1539 z późn. zm),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z póżn. zm.),
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (Dz.U. 2017, poz. 1368 z póżn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz.69 z póżn. zm.),
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

 

 1. Cel procedury:

Ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie zakażonymi chorobą zakaźną w Przedszkolu nr 12 w Mikołowie tak aby zdrowe dzieci jak i również personel nie był narażany na niebezpieczeństwo zarażenia się od chorego dziecka lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.

 

 1. Przedmiot procedury:

Określenie zasad postępowania z zakażonym dzieckiem.

 

 1. Zakres procedury:

Dotyczy wszystkich pracowników placówki, rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowanków placówki.

 

 1. Działania na wypadek zakażenia dziecka chorobą zakaźną:
 • Do placówki uczęszczają dzieci bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 • Przed przejęciem opieki nad dziećmi w strefie wejścia do budynku istnieje możliwość dokonywania kontroli temperatury i ogólnego stanu zdrowia. Jeżeli w wyniku zauważenia u dziecka niepokojących objawów, zostanie stwierdzona podwyższona temperatura +38,0°C lub objawy sugerujące chorobę zakaźną, to dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.Następnie o decyzji odmownej zostanie poinformowany dyrektor placówki, a fakt ten zostanie odnotowany w notatce służbowej. Kolejno rodzice zostaną poproszeni o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Jeżeli podczas pobytu dziecka w placówce nastąpią u niego objawy sugerujące chorobę zakaźną, w tym kaszel, duszności, temperatura powyżej 38⁰C to o niedyspozycji zdrowotnej dziecka dyrektor zostanie poinformowany przez nauczyciela. Kolejno dyrektor wyda decyzję w sprawie umieszczenia dziecka
  w izolatorium pod opieką znanego dziecku pracownika zapewniając minimum 2m odległości od innych osób. Po umieszczeniu dziecka w izolatorium o fakcie niedyspozycji zdrowotnej dziecka poinformowani będą niezwłocznie jego rodzice/opiekunowie prawni, a w razie konieczności służby ratownicze. Następnie będzie wstrzymane podejmowanie kolejnych grup dzieci.
 • Zapewnienie w placówce pomieszczenia do izolacji (wyposażonego min. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę (dziecko) w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Zapewnienie w placówce w łatwo dostępnym miejscu numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 • Zawieszenie przez dyrektora możliwości uczęszczania dziecka do placówki do czasu wyzdrowienia
  z jednoczesnym dostarczeniem zaświadczenia od lekarza prowadzącego kiedy:

- nastąpi odmowa przyjęcia dziecka do placówki w momencie wstępnej kontroli podczas przejmowania opieki nad dzieckiem,

- dziecko zostanie umieszczone w izolatorium,

- placówka zostanie poinformowana przez rodziców o nałożonej na dziecko przez organy sanitarno epidemiologiczne kwarantannie lub izolacji domowej.

 • Przygotowanie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywała osoba (dziecko) podejrzana o zakażenie i stosowanie się do wytycznych (Głównego Inspektora Sanitarnego) odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • Poddawanie obszaru, w którym poruszało się zakażone dziecko, gruntownemu sprzątaniu, zgodnie
  z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.). Odnotowane w rejestrze mycia i dezynfekcji przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń placówki.
 • W przypadku, gdy wychowanek (dziecko/uczeń) placówki zostanie skierowany do szpitala
  z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest jako niosąca ryzyko epidemii, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów.
 • Stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, przy ustalaniu czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • Niezwłoczne poinformowanie pracowników, zleceniobiorców, stażystów i dostawców usług
  o stwierdzonym zagrożeniu.
 • W celu ochrony danych osobowych, praw publicznych i godności osób w stosunku do których może być podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną dyrektor placówki anonimizuje dane osobowe z wyjątkiem realizacji obowiązku prawnego przekazania informacji właściwym organom państwowym, o których mowa jest w art. 6 i art. 9 RODO.
 • W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 • W przypadku wątpliwości zwrócenie się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej
  w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

Postanowienia końcowe

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor placówki.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy placówki, rodzice oraz wychowankowie placówki.
 3. Za zapoznanie pracowników z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor placówki.
 4. Traci moc procedura postępowania w sytuacji podejrzenia wystąpienia zakażenia u dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 12 w Mikołowie z dnia 26.08.2020 roku

 

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29