PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Z PRZEDSZKOLA

 

1. Podstawa prawna:

  • 1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59

  • z późn.zm.);

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);

  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.
    w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);

2) Statut przedszkola Nr 12 w Mikołowie.

 

2. Cele procedury:

1)Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.

2)Przyprowadzanie dziecka do przedszkola - doprowadzenie dziecka do sali
i oddanie pod opiekę nauczycielki.

3)Odebranie dziecka z przedszkola - osobiste stawienie się rodzica ( opiekuna prawnego ) lub osoby upoważnionej u nauczycielki do odebrania dziecka z przedszkola.

 

3. Do przestrzegania procedury zobowiazani są rodzice, nauczyciele i inni

pracownicy przedszkola:

 

1) Rodzice ( prawni opiekunowie ):

 

a) przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach,

b) upoważniają inne osoby do odbierania dziecka z przedszkola,

c) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę

nauczycielce oraz od chwili odebrania dziecka z grupy,

 

 

2) Nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola:

 

a) przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby,

b) przekazują kopię upoważnień nauczycielce pracującej w grupie do godziny 17:00,

c) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do

chwili odebrania przez rodzica ( opiekuna prawnego ) lub osobę upoważnioną,

d) sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu

z dowodem osobistym.

 

4. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:

 

1) Rodzice ( prawni opiekunowie ) przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach

od 6:00 - 8:00:

2) Ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie,

3) Rodzice odbierają dzieci do godziny 17:00,

4)Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców,

5) Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione, przez rodziców dziecka ( prawnych opiekunów ).

6) Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go,

7) Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo ( np. zapach alkoholu, środki odurzające). O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

8) W wypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17:00, Nauczyciel
w przypadku nieodbierania dziecka z p-la, powiadamia dyrektora, podejmuje próbę skontaktowania się z rodzicami lub osobami upoważnionymi – o ile mamy podany do nich numer. Jeżeli próba skontaktowania się z rodzicami okaże się nieskuteczna
i dziecko nie zostanie niezwłocznie odebrane – nauczyciel powiadamia policję,
w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców, a dziecko do chwili zgłoszenia pozostanie po opieką funkcjonariusza.

Nie ma miejsca taka sytuacja, jeśli ktoś sporadycznie się spóźnia lub wywołane jest to nadzwyczajnymi okolicznościami.

Punktualne odbieranie dziecka z przedszkola mieści się w zakresie obowiązków wynikających z wykonywania władzy rodzicielskiej zgodnie z art. 95 §1, art. 96 §1 ustawy Kodeks Rodzinny i opiekuńczy rodzice wykonujący władzę rodzicielską mają obowiązek wykonywania pieczy nad dzieckiem oraz troszczenia się o jego rozwój fizyczny i duchowy.

 

9) Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29
Grupa MISIE   21
Grupa ŻABKI   22
Grupa TYGRYSKI   23
Grupa JEŻYKI   24
Grupa BIEDRONKI   25
Grupa KOTKI   26
Grupa MOTYLKI   27