1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę - pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Rodzice zobowiązani są do wypisania z początkiem każdego nowego roku szkolnego oświadczenia o odbiorze dziecka z przedszkola oraz uaktualniania go w razie potrzeby.
 3. Rodzic może również powiadomić telefonicznie pracowników przedszkola o zamiarze odebrania dziecka przez inną osobę niż osoba upoważniona, co zostaje odnotowane w specjalnym zeszycie i podpisane przez pracownika przyjmującego informację telefoniczną.
 4. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania osoby zgłoszonej do odbioru dziecka, jeśli jej nie zna.
 5. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym, ze względu na brak możliwości zapewnienia przedszkolakom pełnego bezpieczeństwa.
 6. Za bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola (po zakończonych zajęciach dydaktyczno-opiekuńczych i opuszczeniu terenu przedszkola) odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
 7. Zabrania się rodzicom/prawnym opiekunom, pod których opieką zostaje dziecko, aby pozwalali na samodzielne przejście dziecka do przedszkola z terenu parkingu, ogrodu przedszkolnego.
 8. Rodzic winien przyprowadzić dziecko osobiście, oddać je pod opiekę woźnej, która pełni dyżur w szatni i wprowadzi dziecko do sali, a następnie powierzy je opiece nauczyciela.
 9. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali zabaw.
 10. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00–13.00, dlatego dzieci należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 8.00.
 11. Rodzic zobowiązany jest przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe.
 12. Podczas przyprowadzania dzieci do przedszkola oraz ich odbioru przy szatni jest woźna lub pomoc nauczyciela.
 13. Przy wyjściu z dziećmi poza teren przedszkola zapewnia się dodatkową opiekę. Na grupę 15 dzieci przypada 1 dodatkowy opiekun.
 14. W sytuacji organizowania wycieczek autokarowych dla dzieci za zgodą rodziców/prawnych opiekunów zostaje sporządzona pełna dokumentacja, wynikająca z odrębnych przepisów.
 15. Kartę wycieczki zatwierdza dyrektor. Jeżeli organizuje się wyjazdy dłuższe niż jednodniowe, dyrektor obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 16. Obowiązkiem nauczycieli jest bieżące kontrolowanie, czy dziecko jest odbierane z przedszkola przez osobę upoważnioną.
 17. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola (czyli po godzinach czasu pracy przedszkola), należy pilnie skontaktować się z rodzicami. Jeśli kontakt z jakiegoś powodu jest niemożliwy, nauczyciel powiadamia dyrektora, ten zaś podejmuje decyzję, w jaki sposób powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów.
 18. W ostateczności dyrektor powiadamia o takim fakcie komisariat policji, a rodzice mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej lub finansowej (zapłacenie nauczycielowi wynagrodzenia za nadgodziny).

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29
Grupa KOTKI   21
Grupa ŻABKI   22
Grupa TYGRYSKI   23
Grupa JEŻYKI   24
Grupa KRASNALE   25
Grupa BIEDRONKI   26
Grupa MOTYLKI   27