Mikołów, dnia 18.08.2021 rok

 

Procedura dotycząca zasad higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni  
w Przedszkolu nr 12 im. „Bajkowej Przygody” w Mikołowie

 

 1. Podstawa prawna:
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - V aktualizacja z dnia 19 listopada 2020r.,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1539 z późn. zm),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. z zm.),
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.),
 • Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn.zm),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz.69 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59 z późn.zm.).

 

 1. Cel procedury:

Ustalenie zasad higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni w Przedszkolu nr 12 im. „Bajkowej Przygody” w Mikołowie tak, aby zdrowe dzieci jak i personel nie był narażony na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka oraz pracownika chorego oraz ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.

 

 1. Przedmiot procedury:

Określenie zasad mycia i dezynfekcji w placówkach.

 

 1. Zakres procedury:

Dotyczy wszystkich pracowników placówki, rodziców oraz wychowanków placówki.

 

 1. Działania związane z realizacją zasad higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni:
 • Po wejściu do budynku – w strefie wejścia, jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.
 • Przy wejściu głównym do placówki – na drzwiach, znajdują się numery telefonów do inspekcji sanitarnej w sprawie koronawirusa +48222500115 oraz numery alarmowe 999,112
 • Dzieci często i regularnie myją ręce, bądź opiekun myje dzieciom ręce wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza. Nauczyciele przeprowadzają pokaz właściwego mycia rąk. Opiekunowie przypominają i dają przykład dzieciom.
 • Prace porządkowe są codziennie monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania
  w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy klamek
  i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk,
  a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje prawidłowej dezynfekcji.
 • Toalety są na bieżąco dezynfekowane.
 • Z sali, w której przebywa grupa dzieci usunięte są przedmioty i sprzęty, który nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe np. piłki to są one dokładnie i systematycznie czyszczone lub dezynfekowane.
 • Po zakończonym odpoczynku dzieci łóżeczka i leżaczki są dezynfekowane.
 • Termometry bezdotykowe są dezynfekowane po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż bezdotykowe, są one dezynfekowane po każdym użyciu.
 • Pomieszczenie, w którym można będzie odizolować osobę z objawami chorobowymi jest wyposażone w środki ochrony indywidualnej oraz płyn do dezynfekcji.
 • Sprzęt na placu zabaw jest dezynfekowany, każda grupa ma wydzieloną część ogrodu przedszkolnego. Jeżeli na placu zabaw wykorzystuje się zabawki np. piłki to są one dezynfekowane.
 • Podczas przeprowadzania dezynfekcji sprzętu na placu zabaw pracownicy ściśle stosują się do zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 • Po przeprowadzeniu dezynfekcji pomieszczeń placówki lub sprzętu na placu zabaw jest to odnotowane w rejestrze mycia i dezynfekcji.
 • Podczas przeprowadzania dezynfekcji jest przestrzegany czas wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Dyrektor zapewnia płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • W placówce zorganizowane jest bezpieczne korzystanie z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu,
  w temperaturze minimum 60⁰C lub są wyparzane. (wyrzucona informacja o kateringu – bo go nie mamy)
 • Pracownicy placówki sprawujący opiekę nad dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni
  w indywidualne środki ochrony indywidualnej, do których zalicza się: jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos oraz fartuchy z długim rękawem używane w trakcie konieczności sprawowania zabiegów higienicznych u dziecka.
 • Placówka jest wyposażona w kosze, do których dzieci i pracownicy wrzucają zużyte maski lub rękawice jednorazowe.
 • W salach lekcyjnych, w których przeprowadzają zajęcia różni nauczyciele, przed rozpoczęciem zajęć są dezynfekowane powierzchnie dotykowe, biurko nauczyciela.
 • W obszarze magazynu żywnościowego, kuchni obowiązują wytyczne dotyczące GHP, GMP i systemu jakości HACCP.
 • Podczas zamawiania produktów spożywczych:

- zwraca się uwagę, by były one szczelnie opakowane - co umożliwi ich zewnętrzną dezynfekcję,                                                               

- zamawia się produkty spożywcze we właściwych terminach przydatności do spożycia,

- produkty spożywcze w miarę możliwości posiadają oznaczenie partii towaru, normy, certyfikaty jakościowe opakowań i produktów.

 • Kontakt z dostawcami usług, w tym w szczególności żywności, następuje przez drzwi służbowe (lub wyjście ewakuacyjne). Podczas dostawy wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, przyjmowanie opakowań bez uszkodzeń, przyjmowanie produktów
  z zachowaniem łańcucha chłodniczego, przyjmowanie dokumentacji w opakowaniu (koszulka) co pozwala na odczyt i dezynfekcję, zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości niezwłocznie dyrektorowi placówki.

Postanowienia końcowe

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor placówki.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy placówki, rodzice oraz wychowankowie.
 3. Za zapoznanie pracowników z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor placówki.
 4. Traci moc procedura dotyczącą zasad higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni
  w Przedszkolu nr 12 im. „Bajkowej Przygody” w Mikołowie z dnia 26.08.2020 roku.

 

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29