Procedura korzystania z systemu  „Punktualny Przedszkolak”
przez rodziców / prawnych opiekunów dzieci

w Przedszkolu Nr 12 im. „Bajkowej Przygody” w Mikołowie ul. Słowackiego 18

 
§ 1

POSTANOWIENIE WSTĘPNE

1.   System Punktualny Przedszkolak zapewnia identyfikację dziecka i  automatyczne
rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart
zbliżeniowych. Karta jest własnością rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
2.   System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną
Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego
na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach mikołowskich
3.   Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawienia dziecka pod opieką
nauczycieli oraz innych upoważnionych osób prowadzących w przedszkolu zajęcia.
4.      Koszty uszkodzenia i zgubienia karty pokrywają rodzice/opiekunowie dziecka.
5.   Po ukończeniu edukacji przedszkolnej przez dziecko jego dane przenoszone są do
archiwum i jednocześnie karta zbliżeniowa traci swoją ważność,

§ 2

PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA

1.   Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola
kierują się do szatni.
2.   Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające
dziecko, zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika,
rejestrując godzinę przyjścia dziecka.
3.   Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko niezwłocznie po
odbiciu karty zbliżeniowej oddają dziecko pod opiekę pracownika dyżurującego, który
przekazuje dziecko pod opiekę nauczyciela w sali.
§ 3

ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby upoważnione przez rodziców odbierają
dziecko -  przekazane przez nauczyciela osobie dyżurującej w szatni lub odbierają
bezpośrednio od nauczyciela z sali lub z ogrodu.
2. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez rodziców osoby przykładają
kartę indywidualną dziecka do czytnika, rejestrując w ten sposób godzinę wyjścia dziecka.
3. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nie odbicia karty zbliżeniowej danego
dziecka czas pobytu tego dziecka naliczany będzie do godz. 17:00.

4. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty – rodzic/opiekun zgłasza
nauczycielce w grupie fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz
intendentowi w celu zamówienia odpłatnie kolejnej karty.
§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Elektroniczny system ewidencji pobytu w Przedszkolu nr 12 obowiązuje wszystkie dzieci.
2. Do każdego dziecka przypisanych jest tyle kart, ile zadeklarują rodzice lub prawni
opiekunowie. Karty nie podlegają zwrotowi z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy
w sprawie korzystania z usług przedszkola i przechodzą na własność rodziców.
3. Karty są odpłatne, a opłat dokonuje się na konto Rady Rodziców.
4. Niniejsza procedura obowiązuje w Przedszkolu Nr 12 im.  „Bajkowej Przygody”” od dnia
1 października 2021r, Traci moc Procedura z dnia 12 września 2013r
5.Niniejsza procedura jest dostępna na gazetce przedszkolnej w wejściu przedszkolnym.
6.Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej
stosowania oraz do przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom
upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
7.   Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, Radę Rodziców,
inne zajęcia w przedszkolu udziela rodzicom/opiekunom prawnym  intendent .
8.   Administratorem danych osobowych zawartych w systemie „Punktualny Przedszkolak”
jest Przedszkole Nr 12 „Bajkowej Przygody” w Mikołowie ul. Słowackiego 18

Mikołów, 16.09.2021r

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29