Nabór dzieci do mikołowskich przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 10 lutego 2020 r. o godzinie 10.00, będzie trwał do 21 lutego 2020 r. do godziny 23.00 i będzie odbywał się drogą elektroniczną.

https://przedszkola-mikolow.nabory.pl/

Klauzula informacyjna

dla rodziców/opiekunów prawnych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jak i danych osobowych Pani/Pana dziecka informujemy, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”:

I.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedszkole nr 12 im. Bajkowej Przygody przy ul. Juliusza Słowackiego 18 w Mikołowie, reprezentowane przez Dyrektora.

II. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH (IOD)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Centrum Usług Wspólnych przy ul. Karola Miarki 9 w Mikołowie e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych są:

Pani/Pana dane osobowe jak i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego na Administratorze w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa : ( Prawo oświatowe, Ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej) oraz przepisami prawa, art. 6 ust.1 lit.c), oraz art. 9 ust. 2 lit.b) RODO,

Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie art. 6 ust. 1 lit. a) , art. 9 ust.2 lit. a )RODO (tam gdzie przetwarzanie uzależnione jest od wyrażenia zgody).

IV. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych są:

a. organy państwowe lub samorządowe oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków statutowych lub ustawowych,

b. podmioty świadczące usługi informatyczne oraz podmioty, które dostarczaja nam oprogramowanie do wykonania naszych zadań. oraz podmioty, które przetwarzają dane na podstawie umów powierzenia, w związku z realizacją zadań w imieniu Administratora.

Pani/Pana dane osobowe jak i dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

V. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) usunięcia swoich danych osobowych,

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5) przenoszenia swoich danych osobowych.

VI. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

IX. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanymi przepisami prawa.

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być, przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji określony w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie z dnia 15 lipca 1983r. o narodowym zasobie arciwalnym i archiwach (Dz.U. Z dnia 2018r., poz.2017 t.j. ze zm.).

Klauzula informacyjna

dla osoby upoważnionej przez rodzica / osoby upoważnionej

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jak i danych osobowych Pani/Pana dziecka informujemy, że zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”:

I.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedszkole nr 12 im. Bajkowej Przygody przy ul. Juliusza Słowackiego 18 w Mikołowie, reprezentowane przez Dyrektora.

II. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH (IOD)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Centrum Usług Wspólnych przy ul. Karola Miarki 9 w Mikołowie e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ewidencjonowania osób upoważnionych przez rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka z placówki na podstawie przepisów: RODO art. 6 ust. 1 lit c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją zadań własnych oraz na podstawie przepisów: Kodeks Postępowania Cywilnego, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy;

 

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże nie podanie danych wskazanych w pkt. IV niniejszej klauzuli, może skutkować niemożnością odebrania przez Panią/Pana dziecka z placówki.

 

IV. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zakres przetwarzanych danych osobowych: Imię, Nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości;

IV. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych są:

pracownicy administracji, pracownicy obsługi, pracownicy pedagogiczni Przedszkola nr 12 w Mikołowie;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

V. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

dostępu do treści swoich danych osobowych,

sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

usunięcia swoich danych osobowych,

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,.

cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.


VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

IX. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji dziecka w Przedszkolu nr 12 w Mikołowie.

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29
Grupa MISIE   21
Grupa ŻABKI   22
Grupa TYGRYSKI   23
Grupa JEŻYKI   24
Grupa BIEDRONKI   25
Grupa KOTKI   26
Grupa MOTYLKI   27